Odenplan

Från refug till levande stadstorgUPPDRAG

Utformning av Odenplan efter Citybanans tillkomst. Organisation av torget, markplanering och utformning av cykelgaragets entré. Entrébyggnaden till tunnelbanestationen har ritats av 3XN.

Plats

Odenplan

Kontaktperson

Sanna Hederus och Lukas Narvaja

Beställare

Exploaterings-och trafikkontoret i Stockholm

Status

Färdigställes när arbetet med citybanan är klart

Vad vi ville uppnå


Stadsarena

Torget ska fungera som ett flexibelt öppet stadsrum för olika typer av aktiviteter såsom torghandel och spontana sammankomster.

Sidoställda band

Funktionsbyggnader placeras längst med torgets kanter vilket genererar ett centralt och öppet rum på torget.

ORIENTERBARHET OCH TILLGÄNGLIGHET

Byte mellan olika färdmedel ska kunna ske utan hinder. Tydliga siktlinjer mellan orienteringspunkter och visuella samband mellan olika stadsrum såsom mellan Gustav Vasa kyrka och Stadsbiblioteket.

Situationsplan


kod


Vikning

”Vi har behandlat torget och byggnaderna som en sammanhängande yta. Genom att ”vika” upp olika funktioner har vi berett så mycket plats som möjligt åt torglivet.”

Vikning

Liknande projekt