Odenplan
Från refug till levande stadstorg


 • UPPDRAG

  Utformning av Odenplan efter Citybanans tillkomst. Organisation av torget, markplanering och utformning av cykelgaragets entré. Entrébyggnaden till tunnelbanestationen har ritats av 3XN.

 • Plats

  Odenplan

  Kontaktperson

  Sanna Hederus och Lukas Narvaja

 • Beställare

  Exploaterings-och trafikkontoret i Stockholm

  Status

  Färdigställes när arbetet med citybanan är klart

Tre punkter - Vad vi velat uppnå


Stadsarena

Torget ska fungera som ett flexibelt öppet stadsrum för olika typer av aktiviteter såsom torghandel och spontana sammankomster.

Sidoställda band

Funktionsbyggnader placeras längst med torgets kanter vilket genererar ett centralt och öppet rum på torget.

ORIENTERBARHET OCH TILLGÄNGLIGHET

Byte mellan olika färdmedel ska kunna ske utan hinder. Tydliga siktlinjer mellan orienteringspunkter och visuella samband mellan olika stadsrum såsom mellan Gustav Vasa kyrka och Stadsbiblioteket.

Situationsplan


kod


Vikning

”Vi har behandlat torget och byggnaderna som en sammanhängande yta. Genom att ”vika” upp olika funktioner har vi berett så mycket plats som möjligt åt torglivet.”

Vikning