Östberga Norra

Hyresrätter med socialt liv i fokus

Östberga växer och i den nordvästra delen planeras nya bostäder. På uppdrag av Svenska Bostäder arbetar vi med detaljplaneunderlag för två kvarter med hyresrätter.

Uppdrag
Underlag till detaljplan för två kvarter med totalt ca. 210 hyresrättsbostäder

Plats
Östberga, Stockholm

Beställare
Svenska Bostäder

Kontaktperson
Sanna Hederus

Status
Planskede

Kvarteren ligger i området söder om Åbyvägen och på båda sidor om Östbergabackarna. De två kvarteren skapar en övergång mellan den befintliga stadsstrukturen från sent 1960-tal och den nya planerade kvartersstrukturen. Våra kvarter bildar en ny entré till området. Utmaningen är att skapa goda bostadsmiljöer i ett bullerutsatt läge och en ny trivsam gatumiljö i mänsklig skala i mötet mellan ny och befintlig bebyggelse.

Två kvarter, ett halvöppet och ett halvslutet, bildar två klamrar kring skyddade, tysta och solbelysta gårdar. Här kan ett rikt socialt liv levas på torg, på arkadgallerier, på balkonger, i lokaler, i lägenheter och på gårdar. Skala, typologi, material och kulörer ansluter till det befintliga i området idag, samtidigt som kvarteren, tillsammans med kringliggande planerade projekt, bildar en ny årsring och skapar klassisk kvartersstadstruktur med samtida tolkning och tillägg.

Utmed Åbyvägen sluts loftgångsfasaden på grund av industribuller. Den är utformad som rytmiskt utformade loftgångsarkader i olika ordningar mellan våningarna. Knäckar ger utblickar, delar upp loftgången och bryter ner skalan. Öppningarna varierar i storlek, har pelare, balkar och glasräcken. Öppna, halvslutna arkader och slutna pilastermurar ger ett tektoniskt tydligt raster. Husen föreslås gestaltas i kvalitativt, hållbart, tåligt och taktilt tegel i olika mjuka schatteringar av beige och gula tegelsorter kombinerat med puts med olika ytstruktur och kulör. Socklar i de två kvarteren föreslås i avvikande nyans och med liknande arkadmotiv av tegel.

Huskropparna mot Åbyvägen föreslås sinsemellan få något avvikande tegel eller putsnyanser och en gestaltning som subtilt avviker mellan huskropparna och i gatunivå, små saker att upptäcka över tid. Bullerskärmar mellan husen mot väster och öster tjänstgör även som utåt inglasade balkonger.

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer i vår integritetspolicy.

Acceptera