Kod Arkitekter
Från idé till livsmiljö

Kod Arkitekter skapar helhetslösningar inom arkitektur- och stadsutveckling. Det betyder att vi jobbar med hela arkitekturprocessen – från idé till livsmiljö – och med många olika typer av projekt. Från hus- och stadsbyggnad till landskapsutveckling och projekteringsledning. Vi driver också egna utvecklingsprojekt, för att hitta nya lösningar på samhällsutmaningar kopplade till stad, landskap och boende.

Kod ägs och drivs av chefsarkitekterna Åsa Kallstenius och Sanna Hederus. Sedan starten år 2000 har kontoret genomdrivit ett flertal uppmärksammade projekt, belönats med Bostadspriset 2009 och priset för Årets betongsarkitekt 2013. Utmärkande för kontoret är byggnader med arkitektonisk skärpa och stor erfarenhet av fullgjorda uppdrag – projekt som inte stannar vid ritbordet utan som byggs.

Kods chefsarkitekter Åsa Kallstenius och Sanna Hederus

Bostäder = Kods hjärtefråga


Bostäder och bostäders sammanhang är Kods hjärtefråga. Hur vi bor spelar en fundamental roll i våra liv – därför handlar många av Kods projekt om just bostäder och hur de hänger ihop med omgivningarna på den aktuella platsen. Genom att utgå från varje plats specifika förutsättningar skapar vi arkitektur som tar hänsyn till landskap och kulturhistoriska värden såväl som mänskligt liv och behovet av sociala, levande stadsrum. Målet är långsiktigt hållbara livsmiljöer utformade från helhet till detalj – för en långsiktigt planerad och inkluderande stad.

Våra ledord: Hållbarhet och Resiliens

Hållbarhet och resiliens är två viktiga ledord i Kods verksamhet. Vår strävan är att våra miljöer ska verka i symbios med platsen, människorna och naturen. Konkret handlar det om att skapa miljöer och byggnader där människor trivs, kan vara sociala och känna sig trygga. När vi pratar om resiliens menar vi miljöer som står sig även på lång sikt, som är motståndskraftiga och utvecklingsbara vid förändringar i samhället.

Våra verksamhetsområden


Tre punkter - Vad vi vill uppnå


HELHET

Vi tar oss an hela processen, från idé till färdig livsmiljö, från stadsbyggnad och landskap till konstruktion och detalj.

RESILIENS

Motståndskraftiga och flexibla byggnader och miljöer, utvecklingsbara vid förändringar i samhället.

UTVECKLING

Innovativa lösningar på dagens och framtidens centrala samhällsutmaningar. Långsiktigt hållbara miljöer med människan och planeten i centrum.

Vår kod – vår arbetsmetod


Vårt namn är ingen slump. För att kunna säkra kvalitén i komplexa projekt och skapa ett fruktbart samarbete i stora projektorganisationer har kontoret utvecklat en egen arbetsmetod. Genom faktainsamling, analys och gruppövningar kan vi tidigt i processen identifiera det unika i projektet – dess kod. Med ledord och bilder som visar projektets särart och ger alla inblandade en vision att samlas kring följer Koden med som en röd tråd genom projektets alla skeden och underlättar beslut och prioriteringar längs vägen.

Kod Arkitekter stödjer: