Följ med på resan mot ett cirkulärt samhälle

Vi tror på arkitektur och stadsutveckling som utgår från platsens förutsättningar, människans behov och planetens gränser. Så vill vi bygga ett humant, resilient och cirkulärt samhälle.

Vårt arbetssätt:

Hjärta

Med ett passionerat samhällsengagemang för en hållbar och jämlik värld skapar vi projekt som maximerar samhällsnytta och kvalitet. Att arbeta med oss är en garanti för ett starkt engagemang hela vägen – från idé till livsmiljö.

Hjärna

Vi tänker dynamiskt, reder ut komplexa problem och levererar platsspecifika analyser. Vi är innovatörer som utmanar arkitekturens gränser med nya lösningar på samhällsutmaningar kopplade till stad, landskap och boende.

Hand

Arkitektyrkets klassiska hantverkstradition, med handskisser, illustrationer och modellbyggen – är utgångspunkten för vårt skapande. I kombination med den bästa digitala tekniken gör det skillnad för skapandet av kvalitativ arkitektur.

Hållbarhet

Resiliens – ett utvidgat hållbarhetsbegrepp

Människa och natur är oskiljaktiga. Att bygga hus, parker, städer och infrastruktur påverkar hela ekosystemet. Utifrån den insikten har vi valt att arbeta med det heltäckande hållbarhetsbegreppet resiliens.

Det är vanligt att hållbarhet beskrivs i tre dimensioner – ekologisk, social och ekonomisk. Som komplement till denna traditionella definition arbetar vi med begreppet resiliens, vilket kan beskrivas som ett systems förmåga att stå emot kriser och anpassa sig vid förändringar. Det är väldigt användbart i stadsutveckling eftersom det rymmer mycket av vad städer behöver för att främja långsiktig hållbarhet. Ett resilient förhållningssätt förvaltar även insikten att människa och ekosystem är sammankopplade. Med utgångspunkt i Stockholm Resilience Centre’s sju punkter för att bygga resiliens i social-ekologiska system har vi utvecklat en metod för att arbeta med resiliens. Vi kallar den Resilient Stadsbyggnad.

Social hållbarhet – en del av vårt fundament

Människans byggande påverkar vår värld på många olika sätt. Det handlar om miljöfarliga ämnen och växthusgasutsläpp, men även sådant som hör utformningen av människans livsmiljö till: Tillgång till socialt liv, dagsljus, grönska och bra luft. Den byggda miljön hänger även ihop med rättvisa och jämlikhet. Alla dessa aspekter går att koppla till begreppet social hållbarhet – som är en hjärtefråga och ett fundament för Kod Arkitekter sedan vi startade för över 20 år sedan. Att vårt arbete ska främja välbefinnande, hälsa och mänskliga rättigheter är ett mål vi aldrig ger upp.

Framtiden är cirkulär – och resan dit pågår

På Kod Arkitekter är vi övertygade om att branschen vi verkar i – likt samhället i stort – måste bli cirkulär. Dagens linjära ”slit-och-släng-modell” måste upphöra. I ett cirkulärt samhälle ska det vi tillverkar hålla så länge som möjligt och kunna återvinnas i så stor utsträckning som möjligt. Detta kräver nya affärsmodeller, ny teknik och konkreta handlingar från politiker, näringsliv och civilsamhälle. På Kod arkitekter arbetar vi med ett tjänsteerbjudande som driver oss själva, våra uppdragsgivare och vår bransch mot ökad hållbarhet och cirkulära lösningar. Vi arbetar aktivt för att vårt eget företag ska vara så hållbart som möjligt och vi har satt upp ett antal mål för vårt hållbarhetsarbete.

Den akuta klimatkrisen kräver handling

Människans klimatpåverkan är en särskilt akut fråga. Utsläppen av växthusgaser leder oss i skrivande stund mot minst tre graders global uppvärmning till år 2100 – en planetär och humanitär katastrof. Därtill råder kris för den biologiska mångfalden, med omkring 1 miljon arter som hotas av utrotning, till stor del på grund av markanvändning, exploatering av arter och klimatförändringar. Vi har till 2030 på oss att begränsa uppvärmningen till max 2 grader och följa Parisavtalet. Lyckas vi inte med det riskerar klimatförändringarna att skena bortom vår kontroll. Det kräver en global omställning av våra samhällen.

Bygg- och fastighetssektorn står för ca en femtedel av Sveriges inhemska växthusgasutsläpp. Räknar man in de utsläpp som sker utomlands till följd av vår import blir siffran ännu högre. Alla vi som verkar i branschens näringskedja har ett ansvar att göra allt vi kan för att förändra det – nu. Kod Arkitekter är en av värdarna bakom den svenska versionen av klimatuppropet Architects Declare. Där åtar vi och över 200 andra företag oss att sträva efter en rad klimatfrämjande åtgärder i vår bransch.

FN:s Globala mål – ett verktyg att integrera i verksamheten

För oss råder inga tvivel – företag bör använda FN:s Globala hållbarhetsmål som formuleras i Agenda 2030 i sin verksamhet. Målen, delmålen och tipsen för hur de ska användas är en mycket användbar kompass i hållbarhetsarbetet. Att Agenda 2030 antagits av FN:s medlemsländer ger den en särskild tyngd. Samtidigt ser vi en risk att målen, likt andra hållbarhetsinitiativ, tappar i betydelse om de används för lättvindigt. Vi vill undgå det, genom att i vår hållbarhetsstrategi definiera för våra beställare hur arbetet kopplar till målen och delmålen, som är mer specifika. Vår linje är också att använda målen sparsamt i marknadsföring.

Arkitekten – en ledare i omställningen

Som arkitekter har vi en central roll att spela i omställningen till en cirkulär samhällsbyggnadssektor. Med kompetens kring livsmiljöns tekniska, ekologiska, sociala och estetiska faktorer är arkitekten en advokat för hållbarhet, kvalitet och långsiktighet i den byggda miljön. Med stärkt kompetens i ekonomiska kalkyler och cirkulära affärsmodeller har arkitektrollen goda förutsättningar att utvecklas ytterligare, vilket branschen och samhället skulle vinna på. Vi tror på, och verkar för, en arkitektroll som involverar ett utökat strategiskt samarbete såväl som cirkulärt byggande i egen regi.

Våra mål:

Hållbarhetsdialog i 100% av våra projekt

Verktyget för hållbarhetsdialog som vi utvecklat skapar en samsyn om projektets hållbarhetsmål.
Vårt mål till 2026 är att alla våra projekt ska genomgå en hållbarhetsdialog i ett tidigt skede.

Verka för en levande landsbygd

Såväl samhälle som klimat mår bäst när det finns en balans mellan stad och landsbygd. Detta vill vi vara del i att stödja och utveckla. 7 st av våra totalt 74 aktiva projekt var utanför Sveriges storstadsregioner 2022. Projekten ligger i Ljungsbro, Indal, Liden, Ånge, Malå och Rånäs.
Vårt mål är att dubbla detta till 2026.

Mer ombyggnad

Vi arbetar för att utveckling av det befintliga beståndet ska bli branschens förstahandsval. Under 2022 lade vi 19% av vår tid på renovering och transformationsprojekt.
Vårt mål till 2026 är att öka denna siffra till 50%.

Börja bygga i egen regi

Vi tror på en förändrad arkitektroll som innebär mer ekonomiskt ansvar och delad risk i projekten. Under 2021 blev Kod Arkitekter fastighetsägare! Visionen är att forma en levande nod med skaparglädje, gemenskap och ekologisk småskalig boende. Vårt mål är invigning senast 2026.

Delningsarkitektur

En ny typ av arkitektur med töjmån och motståndskraft kan skapa värden för såväl de som bor, för samhället som för planeten. Idag har vi ett flertal projekt för olika kunder där vi implementerar våra ideér kting delningsarkitektur.
Vårt mål är att till 2026 ha realiserat ett helt delningsboende utifrån vårt koncept Elastiska hem.

Hållbart företagande

Så arbetar vi med hållbart företagande

Det är genom våra projekt och hållbarhetstjänster som vi gör störst nytta. Men som alla företag måste även vi själva bli cirkulära. Här presenterar vi de viktigaste åtgärderna vi har genomfört och hur vår plan ser ut framåt.

Vi arbetar för hållbarhet

Vi har integrerat hållbarhet i vårt tjänsteerbjudande och erbjuder de tjänsterna kontinuerligt i våra projekt och samarbeten. Vi möjliggör och föreslår hållbara material i våra projekt, och vi driver egna innovationsprojekt för att hitta nya hållbarhetslösningar på frågor kopplade till stad, landskap och boende.

Vi höjer rösten

Vi är en aktiv samhällsaktör för hållbar utveckling och återbruk såväl som för kvalitet och skönhet i den byggda miljön. Vi debatterar, diskuterar, nyanserar och opinionsbildar. På så sätt vill vi bidra till ökat tempo i omställningen såväl som till ökad kunskap och förståelse för arkitektur- och stadsutvecklingsfrågor.

Vi kvalitetssäkrar

På Kod Arkitekter arbetar vi efter ett kvalitets- och miljöledningssystem i syfte att säkerställa kvaliteten i vår verksamhet. Det gäller vårt ansvar som arbetsgivare såväl som ansvar gentemot beställare och samarbetspartners. Informationen finns tillgänglig för hela företaget i form av en handbok.

Vi arbetar grönt

Som bolag gör vi hållbarhetsmärkta investeringar och i vår verksamhet åker vi i första hand tåg. Vid inköp av livsmedel väljer vi fair trade och ekologiskt. Våra företagsluncher är vegetariska och vi undviker även plast och palmolja så långt det är möjligt. Därtill är återbruksprodukter förstahandsval vid köp av inredning.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta Magnus Schön, arkitekt, landskapsarkitekt och hållbarhetsstrateg.

0702-61 75 53
[email protected]

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer i vår integritetspolicy.

Acceptera