Botypologier – ett nytt sätt att definiera boendet

Tänk dig att det inte längre är den privata ytan som definierar boendet – utan även hur du delar ytor och funktioner med andra. För att möta framtidens behov behöver vi vidga definitionen av vad en bostad är och kan vara, skriver Åsa Kallstenius, chefsarkitekt på Kod Arkitekter och projektledare för innovationsprojektet Elastiska Hem.

Den svenska bostadsbranschen behöver förändras för att möta de globala utmaningar vi står inför och för att nå upp till målen i Agenda 2030. Branschen styrs idag av kortsiktiga ekonomiska mål och ett lägenhetsbyggande som bygger på komprimerade, likriktade och separerade enheter. Samtidigt saknas alternativ för dem som inte har råd att köpa eller hyra en tillräckligt stor bostad, och globalt pågår en klimatkris som kräver en genomgripande omställning av våra samhällen.

För att bättre möta dessa utmaningar behöver bostäder bli en given del i ett resilient samhällsbyggande. De behöver innehålla fler gemensamma ytor, nyttja befintliga ytor bättre, stötta ett resurssnålt vardagsliv, vara anpassningsbara och kunna möta nya förutsättningar i privatlivet såväl som samhällslivet.

Ett nytt sätt att definiera boendet
För att utmana de annars så låsta strukturerna kring bostaden, är det viktigt att också utvidga definitionen av vad bostaden är och har möjlighet att vara. Vid utvecklingen av bostäder behöver de gemensamma och de privata ytorna vara lika självklara delar i definitionen av ett ”hem”.

I innovationsprojektet Elastiska Hem är visionen en ny boendeform som möjliggör för människor att leva hållbart i och kring sitt boende. Genom att prata om hemmet som elastiskt menar vi att hemmet behöver kunna förändras och anpassas efter livsskeden, nya situationer och förändrade behov. Elasticitet berör såväl boendets ekonomiska modell och organisering, som dess fysiska rum och sociala roll.

Från bostad till botypologi
I ett elastiskt hem där vardagsfunktioner till viss grad delas, är det inte enbart den privata ytan som definierar hemmet. Det är med andra ord inte gångbart att bara fördela 1, 2 och 3 rum och kök för att skapa variation. I stället för att prata om lägenhetstyper, kan vi prata om ”botypologier” som är en boendelösning som kombinerar privat yta, olika delade ytor och funktioner och temporär tillgång till ytor. Till skillnad från en lägenhetstyp definieras den inte av den privata ytans fysiska gränser. Genom att utveckla en bredd av botypologier skapas förutsättningar för att tillgodose en bredd av människor och livssituationer.

Från behov till rumslig form
Utvecklandet av botypologier behöver utgå ifrån en process tillsammans med boende - vare sig man utvecklar individuella lösningar eller lösningar för en grupp med olika förutsättningar och behov. Genom den samskapande processen ringas behoven av ytor och funktioner in: Vilka behov, funktioner och aktiviteter behöver bostaden svara upp mot? Hur intima upplevs funktionerna och aktiviteterna? I vilken mån kan de tänkas delas? Inom vilket avstånd från det privata kan de tänkas vara?

Utifrån den här kartläggningen av funktionsbehov kan ett funktionsprogram för en specifik botypologi arbetas fram som i sin tur översätts i fysisk och rumslig form i en planlösning eller typplanlösning.

Vill du veta mer?

Kod Arkitekter har genom innovationsprojektet Elastiska Hem skaffat omfattande kunskap om hur delningslösningar kan skapa vinster för bostadsbolag, boende och samhälle. Nyfiken på hur vi kan hjälpa till i just er verksamhet? Välkommen att kontakta oss!

Åsa Kallstenius
Chefsarkitekt Kod Arkitekter och projektledare Elastiska Hem
[email protected]
0707-42 76 32