Detaljplanen för Kråkberget är ute på samråd

Kod Arkitekter och Landskapslaget har på uppdrag Frentab och i samarbete med Värmdö kommun tagit fram en ny detaljplan för Kråkberget i centrala Gustavsberg. Att bygga ihop områden, läka topografi och anpassa byggnader till naturen är några av förslagets huvudpunkter. Detaljplanen är nu ute på samråd, och igår presenterades förslaget under ett öppet hus i Gustavsberg.

Ett stort stadsutvecklingsprojekt pågår i Gustavsberg. Till år 2035 ska ca 4000 bostäder stå klara och ungefär 10 000 nya invånare ska få plats i orten, som har stora värden i form av skärgårdsnatur och kulturbygd.

Unika bostäder i samklang med naturen
Den nya bebyggelsen på Kråkberget kombinerar stad och natur och tillför nya gröna och urbana stadsrum till Gustavsberg. Utgångspunkten är ”bygga rätt och tätt!” – att spränga minimalt, nyttja ytorna som är mest plana och bygga tätt intill natur. Den nya bebyggelsen anpassas till det befintliga landskapet i form och uttryck för att smälta in i Gustavsbergs skärgårdsmiljö och återskapa topografin där den tidigare har förstörts. Uppdelade byggnadsvolymer klättrar upp på berget och bygger bergsbyar med små täta stadsrum där naturen är närvarande. Stråk och siktlinjer in mot naturmarken skapas.

Sociala och trygga bostadsområden
Stadsrummen gör det attraktivt och tryggt att gå och cykla med trevliga och upplevelserika stråk. På så sätt skapas ett socialt och tryggt bostadsområde. Här kan man se och att bli sedd och vara en del av grannskapet vilket är avgörande för en socialt hållbar stadsdel. Ju fler platser där man möts, ju mer syns och ser vi varandra, desto mer gemenskap och trygghet kan skapas. Det nya området ligger också nära kollektivtrafik och centrumfunktioner, och bebyggelsen länkar samman tidigare åtskilda områden så att staden kopplas samman.

Skärgårdsurbanism – strategin för framtidens Gustavsberg
Skärgårdsvägen stärks – både som en historiskt viktig väg och som en av de framtida huvudgatorna i Gustavsbergs centrum. Med en strategi där bebyggelse och natur växelvis möter gatan och skapas en skärgårdstadskaraktär i den urbana miljön.

Nytt torg vid kommunhuset
Det nya området ger Värmdö kommunhus ett sammanhang, med ett nytt torg som blir en trevlig samlingsplats för både vardag och speciella tillfällen. Torget ligger med sin närhet till busshållplatsen också bra till för boende i omkringliggande områden. Området skapar även lägen för publika funktioner utanför det absoluta centrum. Genom att utforma bottenvåningar som är möjliga att använda som lokaler på kortare eller längre sikt, ges förutsättningar för ett aktivt stadsliv i Gustavsberg.