Detaljplanen för kvarteret Jutesprånget i Älvsjö är ute på samråd

Kod Arkitekter har på uppdrag av Fastighetsförädlarna AB tagit fram ett förslag på ett småskaligt bostadskvarter i Älvsjö villastad. En centralt placerad tomt med en sedan länge nedlagd bensinstation blir plats för ett nytt kvarter med bostäder i olika storlekar, lokaler och ett litet torg. Idag går förslaget ut på samråd och går att ta del av i Tekniska nämndhuset och Medborgarhuset i Älvsjö.

– Våra villastäder rymmer stora möjligheter. Att som i Kvarteret Jutesprånget arbeta med bostäder och byggnader i olika skalor inom samma kvarter är fantastiskt roligt. På Kod har vi länge arbetat med mindre flerbostadshus, och även utforskat hur fler hem kan skapas i Sveriges villaområden, i projekt som 500k och Resilienta villastäder, säger Sanna Hederus, chefsarkitekt på Kod Arkitekter.

Kvarteret Jutesprånget föreslås bli ett uppbrutet och småskaligt kvarter bestående av tre byggnader. Det hanterar övergången i skala från Johan Skyttes väg, utpekad i översiktsplanen som en framtida stadsgata, och den befintliga villastadens karaktär. Förslaget är noga utformat för att bidra till stadrummens utveckling där läget i korsningen av områdets huvudgator tillvaratas och tillför stadsrummen resning och dignitet. I korsningen mellan Johan Skyttes väg och Sjättenovembervägen tillförs ett mindre torg på stadens mark.

Bostadsarkitektur för både stadsmässighet och villastad
Kvarteret kommer att innehålla ca 60 bostäder av många olika storlekar, från små vindslägenheter om ett rum till några stora lägenheter om fyra till fem rum och två radhus. Blandningen av bostäder i kvarteret ger förutsättningar för boende med olika livssituationer.

Mot huvudgatan Kvarteret är som högst fyra våningar plus vind. Den högresta byggnaden ger en stadsmässig karaktär och ansluter direkt mot trottoar och gata. Lokaler och en generös bostadsentré aktiverar bottenvåningen och ger möjlighet för framtida service. De stora fönsterpartierna till lokalerna är utformade för att samspela i takt och skala med bostädernas fönster vilket förstärker fasadens offentliga karaktär mot Johan Skyttes väg.

Söderut blir husen lägre och ansluter till villabebyggelsens skala. De två byggnaderna mot Segervägen och Sjättenovembervägen placeras indraget från gatan och får därmed en grön inramning med häckar, träd och planteringar. De mindre flerbostadshusen har också balkonger mot gård och en mer offentlig fasad med franska balkonger mot gatan. Två radhus avslutar mot söder med egen förgårdsmark. Kvarteret öppnar sig mot söder och den gemensamma gården blir en del av det inre gröna villakvarteret. Lägenheter i bottenvåningen och radhusen får egna uteplatser som vetter mot den gemensamma gräsmattan. Gemensamma uteplatser och plats för lek finns på gården.

Läs mer om Kvarteret Jutesprånget här.