Kods spaningar från Almedalen!

Från vänster, Lukas Narvaja, Åsa Kallstenius och Magnus Schön

Ni är nyss hemkomna från Almedalen, Åsa - berätta vad ni gjorde där?

”Vi var där för att delta i och bevaka diskussionerna i samhällsbyggnadsbranschen och närliggande branscher, med särskild fokus på sociala frågor”.

Du bevakade bostadsfrågan lite extra, ge oss en spaning!

”Jag tycker mig se en annan inställning från bygg- och fastighetsaktörer i relation till bostadssituationen, där man i större utsträckning pratar om att skapa bostäder som fler har råd med, och att man ser det som en del av en långsiktigt hållbar affär, vilket är positivt. Dock skulle jag vilja se ett större fokus på hur själva boendeformen kan utvecklas för att lösa problematiken, som komplement till politiska och ekonomiska åtgärder – hur vi bor i framtiden och lever mer hållbart.”

Lukas, vilket område bevakade du och vilka är dina intryck?

”Jag höll lite extra koll på hur snacket gick inom innovation, och min spaning är att det pratades en del om teknik, och då framförallt digitalisering i relation till bostäder. Personligen skulle jag önska att diskussionerna inom innovation breddades till att även omfatta nya, gestaltningsmässiga lösningar i våra stadsrum. Kan vi göra på något annat, och kanske till och med helt nytt, sätt för att skapa miljöer som är funktionella, vackra och härliga att vistas i? Här tror jag vi som arkitekter kan göra mer för att bredda det offentliga samtalet kring innovation och stadsutveckling.”

Magnus, under dina dagar i Almedalen bevakade du särskilt hur det diskuterades kring hållbarhet i bygg- och fastighetsbranschen, berätta!

”En generell spaning är att väldigt många pratar om träbygganade, bland annat har jag sett Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister som har modererat ett seminarium om träbyggande, man ser också att det är många kommuner som har börjat ta fram träbyggnadsstrategier och flera tränätverk som har skapats. En annan spaning är att en hel del pratar om de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030 börjar folk relatera till, men jag kan tycka man saknar ett bredare förhållningssätt till hållbarhetsfrågor och framförallt saknar jag resiliens, jag har bara hört ordet två gånger under mina dagar här, från Miljöborgarrådet i Stockholm och Boverkets generaldirektör. Så: härligt att det är mycket trä men tråkigt att det är lite resiliens.”