Paraden

Paraden - Ett kvarterspalats i Barkarbystaden

Ett stort bostadskvarter i centrala Barkarbystaden, med en högrest fond mot torget och en blåputsad fasad inspirerad av Stockholms konserthus. Paraden är en modern tolkning av ett bostadspalats, där klassiska boendekvaliteter tar plats i ett nutida sammanhang.

Barkarbystaden är ett omfattande stadsbyggnadsprojekt i Järfälla norr om Stockholm. På ett tidigare flygfält intill ett stort handelsområde och med Järvafältet på andra sidan växer en ny kvartersstad fram. Ambitionen om den täta, levande kvarterstaden med torg och platsbildningar på denna plats utan starka rumsliga, topografiska eller historiska element, ett tabula rasa, var en utmaning. Vad är ett modernt stadskvarter på en plats som detta? Kv Paraden ligger vid Stora Torget där Barkarbystaden börjar och därför var en central intention att bygga en tydlig och värdig fond till torget. Vi ville att kvarteret skulle få en stark och sammanhållen karaktär för att kunna svara mot den anonyma stadsbilden i handelsområdet intill. Volymerna anpassas i skala och höjd efter väderstreck och läge. Kvarteret har utformats för att optimera solinsläppet på gården. Den södra delen är lägre, och taklandskapet på byggnaderna i öster, söder och väster är varierat för att inte blockera ljuset, samt för att bilda generösa takterrasser.

Fasaden mot torget är hög och palatslik, vilket ger kvarteret ett stadsmässigt uttryck. En tydlig sockelvåning rymmer lokaler, och den karaktäristiska ornamentiken i form av smidesbågar fungerar även som en skärm för bostäderna bakom. De grunda spanska balkongerna skapar kontakt mellan den enskilda bostaden och stadslivet. Trots sin storlek och kvartersstruktur är Paraden inte en stängd volym. Här finns öppningar som skapar genomblickar genom kvarteret, och en stor portik i bottenvåningen ger kontakt mellan torget och innergården. Gården är en av kvarterets största kvaliteter. Ett stort, gemensamt rum med planteringar, sittbänkar, odlingslådor och lekplats. Fasadens material och kulörer ger kvarteret sin särprägel, samtidigt som de är beständiga och åldras med värdighet; blå puts, ljus terrazzo och nätta smidesdetaljer.

Paraden rymmer över 200 lägenheter, från ettor till femmor. Vi ville att bostäderna skulle ha klassiska boendekvaliteter, exempel på detta är tydliga rum med möblerbara hörn, fönster ner till golv, pardörrar och siktlinjer genom bostaden. Alla lägenheter ligger över hörn eller är genomgående och har ljusinsläpp från minst två håll.

Fakta

Projektets namn
Paraden

Uppdrag
Bostadskvarter med 217 lägenheter samt lokaler

Storlek
ca 19 000 m² BTA (ljus)

Team
Åsa Kallstenius (ansvarig arkitekt), Karin Arnberg (handläggande arkitekt) samt Loise Tengsved, Lina Lindqvist, Karl Svanteson och Marcus Heverius

Plats
Barkarbystaden, Järfälla, Stockholm

Beställare
Åke Sundvall AB

Status
Färdigställt 2018

Fotograf
Måns Berg


Press text in English

Paraden

With a grandiose approach to the city square and a blue-washed facade inspired by the Stockholm Concert Hall, Paraden can be described as a modern interpretation of a Venetian residential palace, placing classic housing qualities in a contemporary context.

Barkarbystaden is an extensive urban development project in Järfälla north of Stockholm. On a previous airfield next to a large trading area and with the Järva field on the other side, a new neighborhood is emerging. The ambition to create a new dense, vibrant city from scratch – the existing historical and topographic elements are few – was a challenge also in the making of our contribution: a residential block in the center of the new neighborhood.

What is a modern residential quarter in a place like this? Paraden is facing the large square where Barkarbystaden begins and therefore it was essential to create a dignified front towards the square. We wanted the residential block to have a strong and cohesive character in order to respond to the anonymous cityscape in the trading area next door. The scale and height of the volumes were adjusted in regard to their location. The block was also designed carefully in order to optimize sunshine in the courtyard: The southern part is lower, and the roof landscape of the buildings in the east, south and west is varied so as not to block the light, and so to form generous roof terraces.

The side towards the square is high and palatial, a building worthy of its location in the city centre. The base floor accommodates commercial spaces, and the characteristic ornamentation created by the forged arches also functions as a screen for the apartments. The shallow Spanish balconies creates a connection between the individual home and the city life. Despite its size and block-like structure, Paraden is not a closed volume. Openings in the structure creates sight lines through the block, and a large passage on the ground floor connects the city square with the inner courtyard. The courtyard is one of Paraden’s greatest qualities. A large, public space with plantings, seating benches, cultivation boxes and playground. The facade material and colors give the block its identity, makes it long lasting and lets it age with dignity; blue plaster, light terrazzo and neat forging details.

Paraden contains over 200 apartments, in a variety of sizes. We wanted them to have classic housing qualities: Rooms with corners you can furnish, windows that go all the way down to the floor, double doors and sight lines through the apartments. All apartments are either placed over corners or go all the way through the building so that they have light inlets from at least two directions.

Project facts

Architects
Kod Arkitekter

Architects in charge
Åsa Kallstenius, Karin Arnberg

Team
Loise Tengsved, Lina Lindqvist, Karl Svanteson, Marcus Heverius

Project type
Residential block with commercial premises

Location
Barkarbystaden, Järfälla, Stockholm

Client
Åke Sundvall AB

Gross built area
25 500 m2

Project year
2018

Photographs
Måns Berg