Stadsutvecklingstjänster

Staden är ett organiskt system där vi alla ska bo, leva, mötas, röra oss och arbeta. Vi verkar för gröna, trygga och demokratiska livsmiljöer. För en långsiktigt hållbar och inkluderande stad. Våra stadsutvecklingstjänster:

Gestaltning, koncept och design

Stadsplaner
Strukturplaner
Planprogram
Gestaltningsprogram
Underlag till samrådshandlingar/detaljplaner
Gestaltning av byggnader
Programskisser
Visionsbilder
Fysiska modeller (3d-printade)

Analyser och utredningar

Platsinventering
Stadsbildsanalys (bebyggelsens struktur)
Stadsrumsanalys (mellanrummen potential)
Hållbarhetsanalys och strategi
Resilient stadsbyggnadsmetod
Kulturhistorisk inventering
Stadsrumsanalyser
Platsanalyser

Dialog och workshops

Medborgardialog
Hållbarhetsdialog

Strategisk rådgivning

Juryarbete
Föreläsningar

Kommunikation

Illustrationer
Renderade perspektivbilder
Kommunikationsmaterial
Säljmaterial
Pressmeddelanden

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta någon av våra chefsarkitekter:

Sanna Hederus
0703-45 57 85
[email protected]

Åsa Kallstenius
0707-42 76 32
[email protected]

Landskapstjänster

I våra landskapsprojekt verkar vi för naturbaserade lösningar och miljöer som är vackra, sinnliga och resilienta. Vår utgångspunkt är att allt i vår omgivning har en koppling till ekosystemet. Våra landskapstjänster:

Gestaltning, koncept och design

Gestaltningskonept
Programhandlingar
Systemhandlingar
Förfrågningsunderlag
Bygglov
Bygghandling
Relationshandling
GYF (Grönytefaktor)
Dagvattenstrategi
3D-printade fysiska modeller
Markanvisningstävlingar

Analyser och utredningar

Platsinventering/Landskapsanalys
Zoonkartor
Stadsbildsanalys (bebyggelsens struktur)
Stadsrumsanalys (mellanrummens potential)
Klimatanpassningsutredning
Urbana ekosystemtjänster
Permakulturplanering

Dialog och workshops

Hållbarhetsstrategi och rådgivning
Hållbarhetsdialog
Medborgardialog
Kreativa Workshops
Medskapande processledning (med olika intressenter)
Erfarenhetsåterföring

Strategisk rådgivning

Hållbarhetsstrategi och rådgivning
Juryarbete
Föreläsningar

Kommunikation

Illustrationer
Renderade perspektivbilder
Kommunikationsmaterial
Säljmaterial
Pressmeddelanden

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta Magnus Schön, arkitekt, landskapsarkitekt och hållbarhetsstrateg.

0702-61 75 53
[email protected]

Byggnadstjänster

Med inlevelse och förståelse för platsen formar vi sinnliga byggnader med arkitektonisk skärpa, där genomtänkta val främjar hållbara lösningar över tid. Vi ritar allt från bostäder, arbetsplatser, vård och skolbyggnader till offentliga byggnader och byggnader för kultur och idrott. Våra byggnadstjänster:

Gestaltning, koncept och design

Volymutredningar
Gestaltningskoncept
Programhandlingar
Systemhandlingar
Förfrågningsunderlag
Bygglov
Bygghandling
Relationshandling
3D-printade fysiska modeller
Markanvisningstävlingar

Analyser och utredningar

Platsinventering
Stadsbildsanalys
Stadsrumsanalys
Programskrivning

Dialog och workshops

Hållbarhetsdialog
Konceptutveckling (utifrån designdrivna metoder)
Kreativa workshops
Brukarmedverkan/brukarinvolvering

Strategisk rådgivning

Rådgivning vid fastighetsutveckling (DD-processer)
Potentialanalys för fastigheter
Utvecklingsstrategier för fastigheter
Markanvisningsbedömning
Hållbarhetsmålsättning för projekt
Erfarenhetsåterföring
Juryarbete
Föreläsningar

Kommunikation

Illustrationer
Renderade perspektivbilder
Kommunikationsmaterial
Säljmaterial
Pressmeddelanden

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta någon av våra chefsarkitekter:

Sanna Hederus
0703-45 57 85
[email protected]

Åsa Kallstenius
0707-42 76 32
[email protected]

Innovationsstjänster

Med ett designdrivet utforskande i tvärvetenskapliga team utvecklar vi nya lösningar på hållbarhetsutmaningar inom stad, landskap och boende. Våra innovationstjänster:

Gestaltning, koncept och design

Konceptutveckling med designdrivna metoder
Samarbetsmetoder för lösningar på de Globala målen
Fysiska modeller och prototyper
Affärsidégenerering

Analyser och utredningar

Platsinventering
Kvalitativa personintervjuer med tjänstedesigners
Omvärldsspaningar med omvärldsanalytiker
Samtids- och framtidsrapport
Resilient stadsbyggnadsmetod
Kulturhistorisk inventering
Stadsrumsanalyser
Platsanalyser

Dialog och workshops

Kreativa workshops
Brukarmedverkan/brukarinvolvering
Kvalitativa personintervjuer med tjänstedesigners
Designdriven metod i tvärvetenskapliga team
Nätverkssamarbeten med etablerade forskare

Strategisk rådgivning

SWOT-analys
Hållbarhetsanalys
Analys av utmaningar för innovationsstart
Konceptutvecklingsstöd
Rådgivning för internt innovationsarbete
Inspirationsföreläsningar
Affärsidégenerering
Innovationsmetoder
Juryarbete

Kommunikation

Illustrationer
Renderade perspektivbilder
Kommunikationsmaterial
Säljmaterial
Pressmeddelanden
Opinionsarbete

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta Åsa Kallstenius, chefsarkitekt och innovationsansvarig.

0707-42 76 32
[email protected]

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer i vår integritetspolicy.

Acceptera