Tre sätt att främja delning i vardagen

I en cirkulär ekonomi delar eller återbrukar vi i första hand, i stället för att konsumera nytt. Men hur kommer vi dit? Här är tre metoder för hur delningslösningar nära hemmet kan stötta hållbarhet i vardagen.

Dagens bostadsområden saknar ofta stödjande strukturer för ett mer hållbart levnadssätt. För alla som vill leva mer hållbart är det en utmaning att förändra och påverka sin boendemiljö i en mer hållbar riktning. Vi har tidigare skrivit om hur man genom att flytta matens kretslopp närmre individen kan främja hållbara val, och samma princip gäller för prylar. Att dela i stället för att äga är en nyckel för att minska resursförbrukningen. Och delning med andra kräver förtroende och tillit. Därför bör det finnas utrymme och system kopplat till boendet som förenklar och möjliggör detta. Här är tre konkreta sätt att främja en mer hållbar vardag genom lösningar för delning och återbruk, som bostadsaktörer kan inspireras av:

Resursrum
Resursrummet är en fysisk plats för återbruk av varor och material i anslutning till bostaden tänkt att stimulera återbruk framför nykonsumtion. Systemet ska tydligt visa vilka resurser som finns att tillgå i huset, uppmuntra boende att låna och dela med varandra samt göra plats för lagning av teknik, textilier, möbler och annat. Centralt är att resursrummet finns nära bostaden och upplevs som det enklaste valet i relation till olika behov. Ytterligare en möjlighet är att rummet görs mobilt, i form av en resursbil som går att flytta och transformera efter behov. De boende bör vara delaktiga i rummets utformning för att öka medvetenheten och resursers värde och för att möta rätt behov.

Delningsförvaring
En följd av ökad delning är att du kan leva med färre prylar och minska ditt behov av förvaring – både i ditt privata utrymme och rent generellt. I dag räknas förvaringsyta i kvm golvyta. Vi föreslår att man ser på förvaring på ett mer tredimensionellt sätt – för att kunna planera bostäder mer yteffektivt. Det går till exempel att nyttja ytor under och över möbler, dörrar och fönster. Idag finns många smarta förvaringslösningar på marknaden som kan tillgodose ett stort behov utan att ta för mycket yta i anspråk. Vi ser också hur man i gemensamhetsytor skulle kunna arbeta med en ny typ av förvaring, som vi kallar ”delningsförvaring”. Det är förvaring av privata föremål i gemensamma delar som möjliggör olika aktiviteter och användningsområden för rummet. Förvaringen behöver anpassas efter nyttjandegrad, där vissa saker är dina privata, andra vill du dela med få och ytterligare saker vill du dela med många.

Delningsnav i markplan
Som platsen där alla boende passerar har markplanet en särskild potential som mötesplats. Att satsa på markplanet, särskilt i anslutning till entréer, främjar därför spontana möten och samtal. Att använda markplanet för just delning och återbruk har av samma anledning många fördelar. Idag är återvinning ofta förlagd en bra bit från bostaden. Ett ”delningsnav” vid huvudentrén kan synliggöra resursflödet och öka medvetenheten om möjligheten att reparera, återanvända och dela – i stället för att slänga.

Vill du veta mer?

Kod Arkitekter har genom innovationsprojektet Elastiska Hem skaffat omfattande kunskap om hur delningslösningar kan skapa vinster för bostadsbolag, boende och samhälle. Nyfiken på hur vi kan hjälpa till i just er verksamhet? Välkommen att kontakta oss!

Andrea Brandén
Arkitekt MSA
0736-410 263
[email protected]