Gestalta för hela livscykeln!

Modulbaserade byggsystem kan minska byggkostnader, men innebär inte per automatik några fördelar i senare faser av en byggnads livscykel. För det krävs att modulsystemet går att modifiera och separera även efter byggnation, det skriver David von Martens, arkitekt för projektet Utvecklingsbara Trähus på Kod Arkitekter.

Ni har hört det förr, men det tål att upprepas: Den rådande klimatkrisen för oss mot minst tre graders global uppvärmning till år 2100 – en planetär och humanitär katastrof. Klockan tickar, innan 2030 behöver vi begränsa uppvärmningen till max 2 grader om vi ska följa Parisavtalet. Bygg- och fastighetssektorn står för en femtedel av Sveriges inhemska växthusgasutsläpp och befinner sig likt samhället i stort inför en stor omställning där cirkulära lösningar är vägen framåt.

I ett cirkulärt samhälle ska det vi tillverkar hålla så länge som möjligt och kunna återvinnas i så stor utsträckning som möjligt. Dagens linjära ”slit-och-släng-modell” ska förpassas till historieböckerna.

Vad innebär detta för vårt byggande?
För att minska utsläppen behöver åtgärder sättas in i hela kedjan, där allt från råvaruutvinning till transporter, material, nedmontering och återvinning ingår. En del svar har vi redan, till exempel vet vi att vi bör bygga i trä. Andra delar är mer oklara.

Hur designar vi återanvändbara byggnader?
En sådan fråga är: Hur designar vi byggnader så att de går att återanvända och återvinna? Byggandet idag sker i stor utsträckning industriellt med modulbaserade byggsystem, vilket har fördelar då det kan minska byggkostnaderna med bibehållen eller högre kvalitet.

Ett flexibelt och industrialiserat byggsystem i design- och byggfasen behöver dock inte ha några fördelar i senare faser av en byggnads livscykel. För det krävs att byggsystemet bibehåller sina kvalitéter som ett modifierbart och separerbart modulsystem även efter byggnation. Med andra ord: så att det går att återanvända och återvinna.

Kod Arkitekter har undersökt den frågan i projektet Utvecklingsbara Trähus, som är ett industrialiserat bostads- och byggkoncept för flerbostadshus i trä, designade för att enkelt kunna utvecklas över tid och bidra till mer cirkulära resursflöden. Med kunskap från projektet i ryggen menar vi att:

1. Byggnader bör gestaltas med designprinciper som är till nytta för byggnadens hela livscykel.

2. Byggnaderna behöver, på ett resurseffektivt sätt, kunna omformas och utvecklas för nya behov även efter inflyttning för att förlänga byggnadens livslängd, vilket är den största faktorn för att minska CO2 utsläpp i husbyggnation.

3. Ingående byggnadsdelar bör vara väldefinerade både i materialuppbyggnad och i sammansättning med andra byggnadsdelar så att det framgår hur de kan separeras och återbrukas eller återvinnas.

4. Informationen om byggsystemet och dess möjligheter och begränsningar bör följa med i fastighetens hela livscykel.

Ett flexibelt och industrialiserat byggsystem som tar hänsyn till dessa faktorer är mycket väl lämpat för ombyggnad, samtidigt som det har en stor innovationspotential vad gäller nedmontering, återbruk och återvinning.

Vill du veta mer?

Utvecklingsbara Trähus började som ett innovationsprojekt med stöd från Boverket och har nu resulterat i ett färdigt bostadskoncept paketerat i en handbok. Vårt mål är att konceptet ska leda till väl genomförda husprojekt i trä, gestaltade med omtanke om hela livscykeln. Vill du vara med i utvecklingen? Välkommen att kontakta David!

David von Martens
Arkitekt
[email protected]
0707 54 08 48