Utvecklingsbara Trähus

Bostadsbyggnader som kan anpassas över tid

Hur bygger vi bostadsmiljöer idag för nya behov och affärsmodeller som vi vet först imorgon? Med utgångspunkt i cirkulär ekonomi och träbyggnadsteknik undersöker vi hur det flexibla, framtidssäkrade och över tid hållbara bostadskvarteret kan byggas.

Uppdrag
Innovationsprojekt i egen regi

Finansiär
Projektet har fått stöd av Boverket

Kontaktperson
Johan Hällgård

Status
Pågående projekt

Idag byggs många av våra flerfamiljshus utifrån ett kortsiktigt perspektiv med ett likriktat utbud av lägenheter och med minimala möjligheter för de boende att påverka eller förändra sin bostadsmiljö över tid. Detta ökar risken för att byggnaderna tappar sin aktualitet och därmed sin attraktivitet långt före sin potentiella livslängd. Vi står även inför stora globala miljöutmaningar som kräver nya tankesätt kring resursanvändning och hur vi tillsammans minskar vår miljöpåverkan. Utöver dessa utmaningar råder det bostadsbrist i många städer, med svårigheter för kapitalsvaga grupper att hitta ett kvalitativt boende.

I innovationsprojektet Utvecklingsbara Trähus arbetar vi med hypotesen att det krävs en högre grad av flexibilitet och mix av boendeerbjudanden i nybyggda bostadskvarter för att byggnaderna ska bidra positivt till alla utmaningarna ovan, och inte förvärra problematiken. Vi arbetar inom fyra fokusområden – Hållbar träbyggnad, Anpassningsbarhet över tid, Ökad livskvalité och Cirkulär ekonomi. Utifrån fokusområderna tas ett samlat byggkoncept fram för hur vi kostnadseffektivt kan bygga och utveckla flexibla och resilienta bostadskvarter.

Genom en scenariobaserad arbetsprocess studerar vi hur våra framtida boendemiljöer ska kunna främja miljön, den enskilda individen, de boendes gemenskap, fastighetsägare och förvaltare, samt lokalsamhället. Viktiga frågor som bör ställas vid all nybyggnation av bostäder:

Scenario 1

Scenario 1: Det nybyggda bostadskvarteret - hur kickstartar vi gemenskap och en mer hållbart delande livsstil?

Scenario 2

Scenario 2: Bostadskvarteret i temporär kris - hur kan kvarteret ställa om för att stötta lokalsamhället vid akuta nya behov?

Scenario 3

Scenario 3: Det ombyggda bostadskvarteret - hur kan kvarteret byggas om med minimal resursanvändning för förändrade behov över tid?”

Hållbar Träbyggnad

Inom projektet studerar vi träbyggnadsteknik och hur den bäst kan utnyttjas för att bygga flexibla och hälsosamma bostadsmiljöer. Trä är ett mångsidigt användbart material som är lätt att förändra och anpassa till nya behov, förutsatt att man väljer robusta och enkla system där träets fördelar till fullo tas tillvara. Trä möjliggör även en stor spännvidd i arkitektoniska uttryck. Målbilden är ett byggsystem som innehåller få och enkla byggkomponenter som lätt kan separeras och bytas ut under byggnadens livslängd. Byggsystemet ska även vara öppet för att delar av byggnaden kan byggas med återbrukat material.

Anpassningsbarhet över tid

En bärande del i projektet är att utveckla och ta fram designprinciper som ger en hög frihetsgrad för anpassning och ombyggnad över tid. All nybyggnation har i byggfasen en negativ inverkan på miljön. En byggnads livslängd är därför en av de största faktorerna för hur hållbar en byggnad är. De flesta byggnader behöver kunna transformeras flera gånger under sin livslängd för att inte rivas i förtid. Idag ser vi även ett behov av temporär omställning. Vilka de framtida behoven är kan vi inte fastställa exakt, all nybyggnation behöver därför ha väldefinierade flexibilitetsgrader både tekniskt, juridiskt och med hänsyn till hållbarhet och resursanvändning. Utmaningen ligger i att lyfta upp detta på agendan redan vid gestaltningen, att vid projekteringen ta fram designprinciper för anpassning och ombyggnad. Designprinciperna för anpassningen över tid har som mål att resultera i besparingar av ändliga resurser, förbättrad ekonomi, en effektivare förvaltning och en mer ändamålsenlig användning av byggnaderna.

Ökad Livskvalitet

En bostad är mycket mer än tak över huvudet. Gemenskap och tillhörighet, närkontakt med naturen och möjligheten att påverka sin bostad och leva mer i linje med sina egna värderingar är något som vi tror kommer efterfrågas allt mer. I projektet har vi som mål att utmana rådande bostadsalternativ på marknaden med boendeerbjudanden som ger fler valmöjligheter att aktivt delta i utformningen av den egna bostaden, gemensamma ytor och bostadsgården. En bostadsmodell som bygger på delaktighet från både boende och fastighetsägare har många intressanta fördelar i relation till långsiktig hållbarhet.

Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi handlar om att omdefiniera ekonomiska system och affärsmodeller med syfte att minimera avfall och hitta nya modeller för hur resurser bättre kan tas tillvara och återanvändas. Inom projektet studerar vi framförallt byggnadskomponenters livscykel, återanvändning och reparation av resurser, samutnyttjande av ytor och kollaborativ konsumtion inom bostadskvarteret. Kollaborativ konsumtion är samlingsnamnet för att ge bort, dela, hyra och låna av varandra. I Sverige är vi vana vid att engagera oss inom föreningar och inom detta redan unikt uppbyggda föreningsliv har vi möjlighet att bli världsledande inom kollaborativ konsumtion. För förvaltaren finns det intressanta möjligheter att i dialog med de boende tillhandahålla mertjänster baserade på nya affärsmodeller.

Vill du veta mer?

Kod Arkitekter driver innovationsprojektet i egen regi med stöd av Boverket. Inom projektet samarbetar vi med experter inom träindustrin och fastighetsekonomi, fastighetsutvecklare och fastighetsförvaltare. Vi gör även studier av lokala kontext i utvalda kommuner. Projektet löper under 2 år och kommer att slutrapporteras i december 2020. Kontakta gärna oss om du vill veta mer, ta del av slutresultatet eller har idéer om möjliga samarbeten.

Johan Hällgård
Projektledare, byggnadsingenjör
johan@kodarkitekter.se
0738-23 88 73