Hälsovägen

Två kvarter blandstad i Flemingsberg


Idén bakom utformningen av Hälsovägen är att länka ihop två delar av Flemingsberg: Sjukhus- och universitetsområdet på ena sidan Hälsovägen och bostadsområdet Grantorp på den andra.

Ambitionen är att visuellt och fysiskt integrera stadsdelarna med varandra med ett stadsbyggnadsgrepp som sätter människan i fokus, skapar torg, stråk och platser att användas av alla – boende i de nya kvarteren, arbetande, besökande, studerande och dagens Flemingsbergsbor.

Förslaget knyter an till det befintliga Flemingsberg och möjliggör för vidareutbyggda strukturer och framtida stad på platsen.

Vad vi vill uppnå

Integration i befintlig miljö

De nya bostadskvarteren ska socialt och rumsligt länka ihop sjukhusområdet och högskolan på andra sidan Hälsovägen med befintliga bostäder och parken.

Levande och grön stadsmiljö

Gatuplan mot Hälsovägen aktiveras maximalt av bostadsentréer, gemensamhetslokal samt utåtriktade lokaler för att skapa ett gatuliv längs med Hälsovägen som knyter ihop pendeltåget med centrum.

Variation i volym

Samtidigt som den nya bebyggelsen ska skärma parken från stadsbuller, behöver parken sol. En kontinuerlig sockel med lokaler ger stadsliv åt Hälsovägen medan de uppbrutna volymerna ovanpå sockeln ger sol och ljus till gårdarna och parken bakom samt låter det gröna från parken synas ut mot gatan.

Situationsplan

Fler projekt