Östberga Norra

Hyresrätter med socialt liv i fokus

Östberga växer och i den nordvästra delen planeras nya bostäder. På uppdrag av Svenska Bostäder arbetar vi med detaljplaneunderlag för två kvarter med hyresrätter.

Uppdrag
Underlag till detaljplan för två kvarter med totalt ca. 210 hyresrättsbostäder

Plats
Östberga, Stockholm

Beställare
Svenska Bostäder

Kontaktperson
Sanna Hederus

Status
Planskede

Kvarteret är starten på den nya årsringen i Östberga och ger området en ny entré från Årstafältet. Två delkvarter bildar klamrar kring skyddade, tysta och solbelysta gårdar. Här kan ett rikt socialt liv levas på torg, arkadgallerier, balkonger, gårdar, i lokaler och lägenheter. Skala, typologi, material och kulörer ansluter till det befintliga i området idag, samtidigt som kvarteren, tillsammans med kringliggande planerade projekt, skapar klassisk kvartersstadstruktur med samtida tolkning och tillägg.

Föreslagen ny bebyggelse består av kopplade, förskjutna och trappade lamellhusvolymer i 5-8 våningar. Kvarteren planeras som två långsträckta gårdsrum. Mot befintlig bebyggelse föreslås ett löst sammansatt lägre kvarter och invid Åbyvägen mot norr föreslås ett halvslutet högre kvarter. Mindre platsbildningar eller torg skapas genom huskropparnas inbördes förskjutning mot Östbergabackarna. De pulpettaksförsedda huskropparna föreslås få karaktärsskapande gavlar mot gatorna.

Fasaden utmed Åbyvägen tänks utformad som ett rytmiskt rutnät som tecknar sig på långt håll och huskropparna föreslås sinsemellan få något avvikande nyanser.

Sockelvåningarna håller samman de båda kvarteren och föreslås gestaltas i kvalitativt, hållbart, tåligt och taktilt tegel mot gata. Livskillnader i ögonhöjd utförs i ett pilastermotiv och med avvikande tegelsättning i indrag och portiker.

Balkonger är genomgående orienterade mot gårdarna. Plåtdetaljer, fönster, glaspartier och balkongräcken föreslås med sammanhållna kulörer för respektive delkvarter.

Norra delkvarteret - Fasad mot öster

Situationsplan

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer i vår integritetspolicy.

Acceptera