Kv. Hammarbyhöjden

Varsamt tillägg i Björkhagens funkiskvarter

Hur utformas nya bostäder mitt i Björkhagens funkiskvarter på bästa sätt? Den frågan är central i Kv. Hammarbyhöjden, där fyra bostadshus tillför nya mötesplatser i stadsrummet – samtidigt som de varsamt möter den befintliga bebyggelsens stil och uttryck.

Uppdrag
Fyra bostadshus med tillhörande mindre stadsrum

Beställare
Svenska Bostäder

Plats
Björkhagen, Stockholm

Storlek
Ca 6 200 m2 BTA

Status
Samråd avslutat, granskning och antagande väntas under 2020

Kontaktperson
Sanna Hederus

Kv. Hammarbyhöjden ligger i stadsdelen Björkhagen i Stockholm. I korsningarna där Halmstadsvägen möter Höganäsvägen och Simrishamnsvägen har Kod Arkitekter utformat fyra nya smalhus som tillför sammanlagt 50 nya bostäder till området. Husen ligger i par runt varsin av korsningarna, med öppna hörn som knyter an till förstadens öppna kvarterskaraktär med synlig grönska mellan husen.

Klassiska smalhus i ny tappning

Kv. Hammarbyhöjden är vardaglig bostadsarkitektur med tydlig funkiskänsla, men i uppdaterad tappning. Husen förhåller sig till gatan på samma sätt som den befintliga bebyggelsen, med skillnaden att marken mellan husen är omhändertagen och gränsen mellan privat och offentligt förtydligas. I förslaget finns både vanliga lägenheter och ett hus med etagelägenheter med direktentré. Detta tillför ytterligare en bostadstypologi till området vilket kan stärka mångfald och ge bostäder åt större familjekonstellationer.

Rött tegel, ljus puts och sadeltak

Byggnaderna har sadeltak med 30 graders vinkel. Balkonger placeras i första hand efter bästa väderstreck i söder och väster. Vi har föreslagit gedigna material: tegel i sockel och entréer och ljus puts och grovt rött tegel i fasader, med detaljer går i en avvikande putskulör. Husen blir 10 meter i djupled, lika smala som befintliga hus i området. De smala husen ger bostäder med goda förutsättningar för ljusförhållanden och höga bostadskvalitéer. Cykelrum, bostadskomplement, tvättstugor och återvinningsrum ligger i entréplan. Entréer finns mot både gata och den mer privata baksidan.

Nya mötesplatser tillförs i stadsrummet

I samband med förtätning av centrala Björkhagen behövs fler platser för möten, vila och möjlighet till verksamheter. I gatukorsningarna länkas smalhusen ihop med låga sockelbyggnader vilka skapar små offentliga platser i gaturummet. Här kommer gemensamma tvättstugor, cykelrum och återvinningsrum att finnas, som blir nya platser för det vardagliga mötet mellan boende. Små men viktiga tillskott såsom väl placerade sittbänkar och nya träd markerar platserna – tryggheten kan öka genom att fler ögon ser gator och platser. Befintliga gångstråk bevaras, trappan från Simrishamnsvägen ner till Höganäsvägen flyttas något. Likaså flyttas den befintliga nätstationen i korsningen Höganäsvägen och Halmstadsvägen in i sockelvåningen på de nya husen.

Gatufasader

Gemensamma takterrasser och gård med bevarad natur

På taken till sockelbyggnaderna i gatuhörnen finns gemensamma takterrasser för de boende, med rik kontakt med gatan. Gården, som vetter mot söder, planeras så att befintlig natur bevaras i den mån som är möjlig. Tallar och lövträd är identitetsskapande för området och en föryngring av dessa är viktig när man bygger nytt. På gården prioriteras även gemensamma gröna ytor och stråk för de boende samt privata uteplatser för de lägenheter som ligger i gårdsplan. Vid tomtens yttersta kant planeras ett svackdike för en mjuk övergång mellan ny och befintlig mark, för att fördröja dagvatten och främja biodiversitet på platsen.

Sektion

Situationsplan

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer i vår integritetspolicy.

Acceptera