Segerdal

Småskaligt stadsliv i centrala Knivsta


När Knivsta utvecklas till en modern småstad står Kvarteret Segerdal bokstavligen i centrum. Som granne till kommunhuset och tågstationen ska Segerdal bli Knivstas nya hjärta och stadskärna. Här planeras tre kvarter med lokaler i bottenvåningarna, park, gågator, gröna stråk och mindre offentliga platser.

Kod Arkitekter har tagit fram ett förslag till en ny detaljplan för kvarteret. Arbetet har skett i samarbete med Knivsta kommun, på uppdrag av Genova och Redito. Som en del av tillväxtregionen Stockholm-Uppsala är Knivsta är en av Sveriges snabbast växande kommuner, och en ökande befolkning medför efterfrågan på bostäder och service. Kommunens vision är att utveckla Knivsta till en modern och kunskapsintensiv småstad med stark hållbarhetsprofil, attraktiv för både boende och företag.

Ny bebyggelse som vårdar det befintliga

I Knivsta centrum finns byggnader från olika tider och i olika stilar. Trä- och tegelbyggnader från sekelskiftet, faluröda bostadshus, affärs- apoteks- och posthus från början av 1900-talet och ett kommunhus från 2012. Den befintliga centrummiljön har gröna och gemytliga inslag, men saknar samtidigt en sammanhållen stadsstruktur. En viktig aspekt är att den tillkommande bebyggelsen i Knivsta centrum vårdar de byggda minnen som finns kvar och speglar Knivstas själ, samtidigt som den skapar möjligheter för den växande, moderna småstaden.

Ett tydligt centrum med plats för möten

Kvarteren i Segerdal ska tydligt annonsera att det här är kommunens mest centrala plats: Ett centrum för både boende och besökare. I den nya planen prioriteras mellanrummen som ger möjlighet till lek, rekreation och stadsliv. De nya stråken och platserna är till för gångtrafikanter och cyklister snarare än för bilar. Kvarteret blir också pusselbiten som länkar samman det nya Sågverkstorget med den äldre mer småskaliga centrumplatsen vid korsningen Apoteksvägen – Forsbyvägen. Vid kommunhuset och Modins gamla affärsbyggnad skapas en park med trädgårdskänsla och längs med Apoteksvägen uppförs en mindre park i söderläge.

Fasader mot Apoteksvägen

Ny stadsstruktur: Tre kvarter som väver samman staden

Tre robusta kvarter bygger den nya stadsstrukturen kring det offentliga rummet. Kvarterens hörn hålls slutna medan husen delas upp genom förskjutningar och öppningar. Detta tillför en dynamik i stadsrummen och en anpassning till befintlig bebyggelse. Öppningarna i kvarteren ger också ljus till gårdar och utblickar mot gator och torg. Kvarterens form skyddar från buller och ger plats för gröna, privata gårdar vilket skapar goda boendemiljöer. De nya kvarteren ger täta gaturum som mynnar ut i gröna, offentliga platser. Från det vidsträckta Sågverkstorget trappas gaturummet ned till i en gågata.

Fasader mot gågatan, öst

En varm och varierad materialpalett

Byggnaders fasader utformas i trä, tegel och puts för att knyta an till materialen som historiskt har funnits på platsen och i dess omgivning. Varje byggnad får en egen karaktär av kulör, material och detaljering. Det ger en enkelhet och en lugn bakgrund till stadslivet. Förskjutningar i fasadliv samt möjlighet till takkupor och indragna terrasser är grepp som bidrar till variation i fasaderna. Takfotshöjden är kontinuerlig för att hålla samman och ge ett tydligt stadsrum ur ett gatuperspektiv.

Fasader mot gågatan, väst

Situationsplan

Fler projekt