Så kan flexibelt träbyggande stötta regional utveckling

Kan de nya möjligheterna till distansarbete bana vägen för en regional utveckling där fler flyttar från storstaden till landsbygd och lokalsamhällen? Och hur påverkar det i så fall vårt sätt att bo? David von Martens, arkitekt på Kod Arkitekter, framtidsspanar om lokalt, flexibelt träbyggande.

Den globala pandemin har i grunden påverkat vårt sätt att arbeta. Att hela verksamheter och organisationer skulle kunna ställa om helt och arbeta hemifrån – utan större problem – var det nog inte många som trodde innan pandemin. Men en kris kan ha den effekten: Genom en gemensam, snabb mobilisering har invanda mönster förändrats i grunden. När pandemin är över kommer många återgå till sina kontor och fortsätta som förut, men troligtvis kommer det nya, mer flexibla distansarbetet att fortgå även framöver. Spotify meddelade nyligen att man låter sina medarbetare välja vilken modell som de föredrar: Att arbeta mest från kontoret eller mest hemifrån. Arbetsgivare runt om i landet står inför samma fråga: Hur organiserar vi arbetet i framtiden – nu när nya möjligheter uppstått?

Står lokalsamhällen inför en inflyttningsvåg?
Vi har redan sett exempel på hur främst barnfamiljer i storstäder nu flyttar till mindre städer, men behåller sina jobb och arbetar på distans. Utflyttningen från Stockholm slog rekord under 2020 och det negativa flyttnettot ökade till 5 596 personer. En dysfunktionell bostadsmarknad, amorteringskrav – och möjligheterna till distansarbete – kan utgöra en del av förklaringen.

Framtidens hållbara – och regionala – bostäder
Så om en del av våra regioner nu får en skjuts i inflyttningen, vad innebär det för hållbarhetsutmaningar i det lokala bostadsbyggandet? I Kods innovationsprojekt Utvecklingsbara Trähus identifierade vi tre tänkbara framtidsscenarier – och vad de kräver av vårt bostadsbyggande.

Scenario 1: Inflyttningsvåg
Att fler flyttar från storstäder till mindre samhällen är redan en trend, som om den håller i sig kommer innebära nya utmaningar för våra regioner. Det kommer behövas fler bostäder i en variation av storlekar, nya kontorsplatser och lokaler för möten och som stöttar cirkulära resursflöden.

Scenario 2: Temporära kriser
Vid kriser behöver lokalsamhällen en flexibilitet som möjliggör att snabbt ställa om för att tillgodose nya behov. Byggnader behöver ha en struktur som gör dem anpassningsbara och möjliga att bygga om- eller till. Pandemin har visat på detta, då temporära behov i form av testningsutrymmen, vårdavdelningar och vaccinationsbyggnader har uppstått.

Scenario 3: Nya vårdbehov
Andelen äldre med vård- och omsorgsbehov kommer att öka på sikt, vilket innebär nya behov i form av vårdbostäder, vårdmottagningar och tillgänglighetsanpassning. Det kräver byggnader som går att anpassa genom om- och tillbyggnation.

Det här är några exempel på utmaningar som framtidens lokalsamhällen kan stå inför. Så hur kan kommuner möta dessa utmaningar? I innovationsprojektet Utvecklingsbara Trähus har vi undersökt hur ett flexibelt träbyggande kan rusta samhället för den här typen av utveckling. Gemensamt för de olika scenarierna är byggnader som resurseffektivt kan anpassas över tid. Vi har identifierat fyra strategier som framtida bostäder behöver anamma för regional hållbarhet – och möta scenarierna ovan. De är:

1. Skapa delningsbara ytor
Utforma bostäderna så att ytor kan delas i olika nivåer: Från mindre grupper till hela kvarteret och grannkvarter. På så sätt sparas resurser och byggnadens fotavtryck minskar.

2. Använd anpassningsbara moduler
Bygg med ett modulsystem som kan anpassas över tid. Det gör byggnaderna möjliga att ställa om vid förändrade behov vilket förlänger deras livslängd, minskar ekonomiska risker och ger boende större möjligheter att bo kvar längre.

3. Möjliggör cirkulär ekonomi
Låt bostadskvarteret stödja och fungera som en motor för kollaborativ konsumtion, cirkulära resursflöden och cirkulära affärsidéer. För det krävs ytor som är enkla att samutnyttja och som inte är juridiskt bundna till enskilda bostäder.

4. Bygg i trä
Använd förnyelsebara material i byggtekniska lösningar som är enkelt uppbyggda. I ett hållbart träbyggnadssystem behöver alla ingående byggkomponenter analyseras utifrån sin livscykel och hur delar kan separeras, återbrukas eller återvinnas.

Vill du veta mer?

Utvecklingsbara Trähus började som ett innovationsprojekt med stöd från Boverket och har nu resulterat i ett färdigt bostadskoncept paketerat i en handbok. Vårt mål är att konceptet ska leda till väl genomförda husprojekt i trä, gestaltade med omtanke om hela livscykeln. Vill du vara med i utvecklingen? Välkommen att kontakta David!

David von Martens
Arkitekt
[email protected]
0707 54 08 48