”Inför miljödiplom för klimatanpassade villatomter”

Sveriges villaträdgårdar är viktiga resurser för att hantera de klimatförändringar som kommer att drabba människors närmiljö och samhället i stort. Därför föreslår Kod Arkitekter och Albaeco att landets kommuner inför ett miljödiplom för klimatanpassade villatomter. Med hjälp av en checklista kan villaägare dessutom på egen hand få en uppfattning om hur klimatsäkrad deras villatomt är. Listan är en del av en rapport om resilienta villastäder som släpps online idag.

– Vi vill göra det enklare för villaägare att se det samhällsvärde som gröna villatomter har och vad man kan göra för att främja det, säger Åsa Kallstenius, chefsarkitekt och utvecklingsansvarig på Kod Arkitekter.

Villatomterna i Stockholm utgör ungefär 30% av stadens totala grönområden – det är en ansenlig del av stadens ”gröna infrastruktur” och innehåller värdefulla ekosystemtjänster. Begreppet ekosystemtjänster syftar på den nytta naturen gör för oss människor på olika sätt. En villaträdgård med mjuk mark, träd och växtlighet kan bidra till att dämpa buller, förebygga värmeböljor, ta hand om regnvatten, ge en jämnare temperatur och en ökad biologisk mångfald – för att nämna några saker.

– Ekosystemtjänster är viktiga medel för att göra samhället mer resilient, det vill säga bättre på att anpassa sig och hantera stora samhällsförändringar, som till exempel klimatförändringar, säger Magnus Schön, landskapsansvarig på Kod Arkitekter.

Miljödiplomet – en morot för civilt engagemang

En nyckel i värnandet av ekosystemtjänsterna i Sveriges villaområden är ett ökat klimat-engagemang hos villaägarna själva. Tanken är att miljödiplomet ska fungera som en morot; en kvalitetsstämpel som är värdeskapande både för klimatet och för villatomten i sig. Miljödiplomeringen bör ske i samråd med kommunen, men som inspiration har Kod Arkitekter och Albaeco tagit fram en checklista med åtta punkter – så att villaägare kan få en uppfattning om hur just deras villatomt ligger till.

Checklista för klimatanpassad villatomt:

- Jag har en varierad trädgård som skapar livsrum för många olika arter.
- Jag odlar mat för husbehov eller har fruktträd på tomten.
- Min tomt har grönska av varierat slag, som bidrar till min och min omgivnings hälsa och välbefinnande.
- Jag tar hand om allt regnvatten som faller på huset och tomten och låter regnvattnet infiltrera i marken.
- Jag har få eller inga hårdgjorda ytor på tomten.
- Jag har en kompost.
- Jag har blommande växter som är nektarrika – eller en bikupa.
- Jag har uppvuxna träd och vegetation på tomten som ger svalka vid värmeböljor.

Fakta: Resilienta villastäder

Resilienta villastäder är ett utvecklingsprojekt av Kod Arkitekter i samarbete med Albaeco som genomdrivits med stöd från forskningsstiftelsen ARQ. Projektet kan ses som en avknoppning till utvecklingsprojektet 500k, som handlar om hur fler hem kan skapas i Sveriges villaområden.

Under hösten 2016 färdigställdes rapporten ”Resilienta villastäder – hur kan villastadens gröna kvaliteter skyddas och främjas för att säkra klimatskydd och ekosystemtjänster?”. Rapporten identifierar en rad potentiella åtgärder, bland annat lagändringar och ändringar i beskattning och försäkringar, men också initiativ för samverkan och kunskapsutbyte mellan kommuner och villaägare. Rapporten finns att läsa online från och med idag, läs den i sin helhet här.


För mer information kontakta:

Åsa Kallstenius

Chefsarkitekt, Kod Arkitekter
Telefon: 0707-42 76 32 E-post: asa(a)kodarkitekter.se

Magnus Schön

Arkitekt/Landskapsarkitekt, Kod Arkitekter
Telefon: 0702-61 75 53 E-post: magnus(a)kodarkitekter.se