Resilienta villastäder

Klimatanpassning i Sveriges villaområden


Gröna ytor i en stad fyller många viktiga och oersättliga funktioner för samhället. De renar luften, dämpar buller och bidrar till den biologiska mångfalden. Med klimatförändringarna blir deras bidrag till klimatanpassning genom dagvattenhantering och temperaturreglering allt viktigare.

Syftet med det här projektet är att undersöka och föreslå lösningar på hur offentlig och privat sektor kan samarbeta med husägare för att säkra klimatanpassning och vidareutveckla ekosystemtjänster i villastaden. Kommunerna har idag mycket begränsad möjlighet att styra hur grönstrukturen förändras i villastaden, där en stor del av de gröna ytorna ägs av privatpersoner.

Projektet har resulterat i en rapport där vi föreslår vi en rad åtgärder som sträcker sig från nationell lagstiftning till enskilda villaägare och privata företag.

Tre av rapportens förslag:

Snabba åtgärder

I rapporten ges förslag på konkreta initiativ som är relativt enkla att genomföra: Kunskapsträffar, klimatfestival, mobil informationspaviljong, miljödiplom för klimatanpassad villatomt.

Översyn av lagstiftning

I rapporten diskuteras för och nackdelar med tänkbara lag- och regeländringar, t. ex. uppdatering av detaljplaner, ändringar i PBL, skattelättnader för gröna villatomter, differentierad vattenavgift m.m.

Piskor och morötter

Vi föreslår en kombination av regleringar och belönande incitament som på ett positivt sätt bidrar till att gröna värden bevaras och utvecklas.

Dokument

Resilienta villastäder. För tillgång till rapporten, vänligen skicka ett mejl till johannes@kodarkitekter.se.

Förslag till miljödiplom för klimatanpassad villatomt, inklusive checklista. Checklistan finns även tillgängligt i ett separat dokument.

Fler projekt