Resilienta villastäder

Klimatanpassning i Sveriges villaområden

Sveriges villaträdgårdar är viktiga resurser för att hantera de klimatförändringar som kommer att drabba människors närmiljö och samhället i stort. I det här projektet har vi och Albaeco identifierat en rad potentiella åtgärder för hur villastadens gröna kvaliteter kan skyddas och främjas – för att säkra klimatskydd och ekosystemtjänster.

 

Uppdrag
Utvecklingsprojekt till stöd för ekosystemtjänster i villastaden

Plats
Ej platsspecifikt

Finansiär
Projektet har genomförts med stöd från forskningsstiftelsen ARQ

Samarbetspartner
Albaeco

Kontaktperson
Åsa Kallstenius och Magnus Schön

Status
Pågående

Projektrapport
Finns tillgänglig som PDF

arrow

Gröna ytor i en stad fyller många viktiga och oersättliga funktioner för samhället. De renar luften, dämpar buller och bidrar till den biologiska mångfalden. Med klimatförändringarna blir deras bidrag till klimatanpassning genom dagvattenhantering och temperaturreglering allt viktigare.

Syftet med det här projektet är att undersöka och föreslå lösningar på hur offentlig och privat sektor kan samarbeta med husägare för att säkra klimatanpassning och vidareutveckla ekosystemtjänster i villastaden. Kommunerna har idag mycket begränsad möjlighet att styra hur grönstrukturen förändras i villastaden, där en stor del av de gröna ytorna ägs av privatpersoner.

Projektet har resulterat i en rapport där vi föreslår vi en rad åtgärder som sträcker sig från nationell lagstiftning till enskilda villaägare och privata företag.

Tre av rapportens förslag:

Snabba åtgärder
I rapporten ges förslag på konkreta initiativ som är relativt enkla att genomföra: Kunskapsträffar, klimatfestival, mobil informationspaviljong, miljödiplom för klimatanpassad villatomt.

Översyn av lagstiftning
I rapporten diskuteras för och nackdelar med tänkbara lag- och regeländringar, t. ex. uppdatering av detaljplaner, ändringar i PBL, skattelättnader för gröna villatomter, differentierad vattenavgift m.m.

Piskor och morötter
Vi föreslår en kombination av regleringar och belönande incitament som på ett positivt sätt bidrar till att gröna värden bevaras och utvecklas.

Resilienta villastäder - Hur kan villastadens gröna kvaliteter skyddas och främjas för att säkra klimatskydd och ekosystemtjänster?

Ladda ned rapporten

Här kan du ladda ned rapporten genom att registrera din mejladress.

spinner ikon

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer i vår integritetspolicy.

Acceptera