Vy från torget

Campus Ultuna

Möten på flera nivåer

I vårt förslag till utveckling av Campus Ultuna ville vi framhäva det unika landskapet och med en ny struktur ge bättre förutsättningar för möten och rörelse.

Uppdrag
Utveckling av campus Ultuna med administrations- forsknings- och utbildningslokaler

Plats
HVC-Nord SLU, Ultuna, Uppsala

Kontaktperson
Åsa Kallstenius

Beställare
SLU och Akademiska Hus

Status
Parallellt uppdrag i flera steg 2010

Förslaget visar på ett alternativt angreppssätt hur man kan organisera stora byggnadsvolymer i ett kuperat landskap. Genom att bryta mot den rätvinkliga strukturen öppnas nya siktlinjer och flera alternativa gångvägar erbjuds. I ett campusområde är mötet mellan människor av stor vikt, och ville framhäva det unika landskapet och väva in i den nya bebyggelsen.

Projektet är uppdelat i tre delar: administration, undervisning och kluster för landskap och samhälle. Tre nya byggnadskroppar annonserar var och en sitt respektive innehåll i material och struktur, men också i sitt förhållande till den kuperade omgivningen. Byggnaderna länkar samman verksamheter och flöden och skapar rum och möten i flera nivåer. Förslaget vill bryta upp kvarterets skala och skapa informella stråk, mötesplatser och genvägar genom kvarteret. På så sätt tillgängliggörs även det gamla campuslandskapets själ - dalsänkan.

Vy från trappa

Summering

Länka samman flöden och offentliga rum i flera nivåer
Genom att bryta den rätvinkliga strukturen öppnas nya siktlinjer och flera alternativa gångvägar erbjuds vilket skapar förutsättningar för möten på flera nivåer.

Tre byggnader som förhåller sig till omgivning och program
Förslaget visar ett alternativt angreppssätt för hur man kan organisera stora byggnader i ett kuperat landskap. Tre nya volymer som var och ett annonserar sitt respektive innehåll i material och struktur.

Tillgängliggöra det gamla campusområdet
Ett tillägg som förstärker det befintliga. Det unika landskapet framhävs och vävs in i den nya bebyggelsen.