Jutesprånget

Småskalig stadsutveckling i Älvsjös villastad

Bostäder i olika storlekar och nya offentliga rum med grön och omhändertagande atmosfär. Kvarteret Jutesprånget är ett gott exempel på stadsutveckling i villastaden – med bevarad småstadskaraktär.

Uppdrag
Underlag till detaljplan. Flerfamiljshus och bostadsgård.

Plats
Älvsjö, Stockholm

Beställare
FFAB

Storlek
Ca 6000 m2 BTA

Status
Samråd

Kontaktperson
Sanna Hederus

Kvarteret Jutesprånget ligger centralt beläget i norra delen av Älvsjö villastad, en plats som har förändrats mycket sedan villastaden byggdes. Rivningar och förtätning har lett fram till dagens karaktär, vilken kan beskrivas som en levande och något brokig blandning av villor och flerbostadshus. Verksamheter finns både i butikslokaler och i villabebyggelse.

Ett kvarter som bidrar till stadsrummets utveckling

Den nya bebyggelsen föreslås bli ett småskaligt kvarter med flerbostadshus som rymmer både lägenheter och radhus. Förslaget är noga utformat för att bidra till stadsrummets utveckling: Kvarterets placering, nära vägkorsningar vid några av områdets huvudgator, tillvaratas och tillför stadsrummen resning och dignitet. Lokaler i bottenvåningen bidrar ytterligare till korsningarnas markering. I korsningen mellan Johan Skyttes väg och Sjättenovembervägen tillförs ett mindre torg på stadens mark. På torget bevaras ett stort befintligt träd och ett nytt träd med sittbänk under planteras. Mindre platsbildningar med träd finns idag vid andra korsningar i området, platser som tillför stadsrummet små offentliga rum med en grön och omhändertagande karaktär.

Bostadsarkitektur för både stadsmässighet och villastad

Kvarteret kommer att innehålla ca 60 bostäder av många olika storlekar, från små vindslägenheter om ett rum till några stora lägenheter om fyra till fem rum och två radhus. Blandningen av bostäder i kvarteret ger förutsättningar för boende med olika livssituationer.

Kvarterets arkitektur är anpassad till sin plats och för dess framtida utveckling. Jutesprånget är som högst fyra våningar plus vind, vid hörnbyggnaden vi Johan Skyttes väg, som planeras bli en stadsgata på lång sikt. Den högresta byggnaden ger en stadsmässig karaktär och ligger direkt mot trottoar och gata. Lokaler och en generös bostadsentré aktiverar bottenvåningen och ger möjlighet för framtida service. De stora fönsterpartierna till lokalerna är utformade för att samspela i takt och skala med bostädernas fönster vilket förstärker fasadens offentliga karaktär mot Johan Skyttes väg.

Söderut blir husen lägre och ansluter till villabebyggelsens skala. De två byggnaderna mot Segervägen och Sjättenovembervägen placeras indraget från gatan och får därmed en grön inramning med häckar, träd och planteringar. De mindre flerbostadshusen har också balkonger mot gård och en mer offentlig fasad med franska balkonger mot gatan. Två radhus avslutar mot söder med egen förgårdsmark. Kvarteret öppnar sig mot söder och den gemensamma gården blir en del av det inre gröna villakvarteret. Lägenheter i bottenvåningen och radhusen får egna uteplatser som vetter mot den gemensamma gräsmattan. Gemensamma uteplatser och plats för lek finns på gården.

Uppbrutet kvarter med tre byggnader i varsin kulör

En tydlig karaktär i Älvsjö villastad är variation med byggnader av olika karaktär, av olika storlek och från olika tidsepoker. Kvarteret Jutesprånget föreslås därför delas upp i tre byggnader, trappande i höjd som övergång mellan villastad och flerbostadshus. Byggnaderna får varsin kulör och därmed egen identitet. Detta för att kontrasten mellan ett helt kvarter byggt i dag och de fristående villorna inte ska vara för stor. Husen i kvarteret Jutesprånget hålls samman i arkitektur, fönstertyper, detaljering och kommer tydligt avläsas som byggda vid samma tid. Som fasadmaterial föreslås puts med socklar av sten eller klinker som går ton i ton med putskulörerna.

Situationsplan

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer i vår integritetspolicy.

Acceptera