Kvarter 18

Ljusa hörnlägenheter i Barkarbystaden

Kvarter 18 är ett arkitektoniskt sammanhållet bostadskvarter centralt beläget i Barkarbystadens rutnätsstad. Kvarteret har en kontinuerlig välgestaltad sockelvåning med en uppbruten kvartersstruktur ovanpå. Detta ger ett luftigt kvarter med goda bostadskvaliteter i den täta staden.

Uppdrag
Bostadskvarter med 260 bostäder. Hyresrätter och ägarlägenheter

Plats
Barkarbystaden, Järfälla

Beställare
Byggvesta

Entreprenör
Åke Sundvall Byggnads AB

Storlek
Ca 15 000 m2 BTA

Skeden
Programhandling, Systemhandling, Bygglovhandling

Status
Färdigställt 2021

Kontaktperson
Sanna Hederus, Karin Arnberg

Barkarbystaden är ett omfattande stadsbyggnadsprojekt i Järfälla norr om Stockholm. På ett tidigare flygfält intill ett stort handelsområde och med Järvafältet på andra sidan växer en ny stadsdel fram. Detaljplanen bygger på en tydlig kvartersstruktur, vilket således var en förutsättning även för vårt projekt.

Ljusa lägenheter i hörnlägen och utsikt

Kvarter 18 har en luftig och uppbruten struktur i förhållande till den mer strikta kvartersstaden, samtidigt som det finns en symmetri då lameller och punkthus är spegelvända i förhållande till varandra. Kvarteret består av sex volymer som hålls samman av en gemensam sockel. Greppet medför en rad kvaliteter: Det blir möjligt att skapa ljusa lägenheter i hörnlägen med utsikt åt flera riktningar, ljusinsläpp till gaturummet och omgivande kvarter, samt genomblickar i kvarteret med visuell kontakt mellan kringliggande byggnader och natur. Funktionella bostäder med goda rumsliga kvaliteter. I sockelvåningen finns plats för lokaler som ger förutsättningar för verksamheter som skapar gatuliv i kvarteret.

Ett eget ID med varierande typologier och lutande tak

Inom kvarterstrukturen skapas fyra punkthus och två lamellhus i varierande höjd. Detta ger ett kvarter med ett tydligt arkitektoniskt helhetsgrepp och en variation till det urbana rummet genom olika volymer. Byggnaderna får karaktäristiskt gestaltade och lutande tak i olika riktningar vilket bidrar till att förstärka kvarterets identitet i stadslandskapet.

Fasader mot väster

Grönskande gård som ger liv till gaturummet

Den privata upphöjda gården får kontakt med staden genom kvarterets öppningar, vilket ger en visuell kontakt mellan det offentliga rummet och den privata sfären, något som tillför närvaro, liv och trygghet i området. Bebyggelsen hålls lägre i söder så att gården blir ljus och solig. Genom kvarterets öppningar syns grönskan och blir en del av gaturummet. Kvarteret möter även den lägre omgivande bebyggelsen i söder på ett respektfullt sätt.

Typplan

Relief i fasaderna och indragna entréer

Lamellernas indrag och sockelvåningens relief i fasadlivet ger en karaktärsfull fasad, stora fina balkonger som tar in ljus i lamellhusen och förstärker fasaduttrycket. Det möjliggör även spanska balkonger i sockelvåningen. De indragna entréerna ger ljus och trygghet, naturligt väderskydd utan behov av skärmtak, samt möjlighet till utåtgående dörrar utan att de stör förbipasserande på trottoaren.

Situationsplan

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer i vår integritetspolicy.

Acceptera