Skärgårdsurbanism

Strukturplan för Gustavsberg


Titeln ger en föraning om ambitionen i det här projektet, där uppdraget var att ta fram ett förslag till strukturplan för centrala Gustavsberg. Under parollen Skärgårdsurbanism ville vi förvalta Gustavsbergs unika skärgårdsmiljö och utveckla en ny struktur och bebyggelse med en stark karaktär, men med stor varsamhet mot skärgårdslandskapet, naturen och områdets kulturhistoriska värden. En modern skärgårdsstad där Gustavsbergs historia och identitet är närvarande och levande.

I vårt förslag förespråkade vi en stegvis utbyggnad av området, med stort fokus på att skapa sociala och trygga bostadsområden, nya mötesplatser, inbjudande promenadstråk och ett utbyggt nätverk av gång- och cykelvägar. Urban natur och ekosystemtjänster fick en självklar plats i stadsutvecklingen. Ambitionen var att koppla ihop Gustavsbergs olika delområden i en grön infrastruktur som prioriterar gångtrafikanter, cyklister och kollektivtrafik. Vi lade även stor vikt vid friluftsliv, motion och sport, med ett modernt idrottstorg som nav för en aktiv, levande stadskärna.

Vad vi ville uppnå

Koppla ihop centrum

Koppla ihop Porslinsfabriksområdet med Gustavsbergs centrum till ett sammanhängande centrumområde

Mobilitet

Nya gång- och cykelmöjligheter med fokus på gröna stråk för den promenerande människan

Ta vara på det befintliga

En varsam utveckling som bygger vidare på det som redan finns

Situationsplan

Utvecklingsförslag

Fler projekt