Elastic Home / Elastiska Hem

A future model for increased elasticity in housing


Imagine a residential building that adapts to your life – instead of the opposite. Where you don’t have to move even though you need a different housing size and other features. Where housing costs may be lower if you share something – for example a room, a space, a tool or a service.

Elastic Home is a future model for increased elasticity in housing that allows people to adapt their homes when new needs arise. This is possible by “unlocking” resources and making them visible – spaces, equipment, knowledge – for easier sharing and more efficient utilization. The ambition is to handle societal challenges in relation to how we live, such as physical and mental illness, segregation and unsustainable lifestyles.

Several social trends are combined in one concept: increased digitalization, sharing and circular economy, civil society involvement, interest in shared housing and sustainability issues. The model will stimulate sustainable development together with new business models adapted for the housing market and offer an attractive business in three bearing levels: for Individuals, Housing companies and Society.

What we want to achieve

Better health

Mental and physical health is achieved through preventive methods that promote community, physical activity and good diet.

Integration and participation

Knowledge and understanding of others, participation and the ability to influence leads to feelings of safety and trust, quality of life and meaningfulness.

Sustainable Development

Sustainable habits are promoted through physical design, a good collaboration culture and integrated features such as digital sharing models. A sustainable and profitable business model.

Current situation

At present, individuals, housing companies and society often act like ”pipes”. Everybody minds their own business and struggles to make ends meet; Even the home is static; hidden behind our thick walls, we don’t see what resources are available around the corner.

Vision

For increased elasticity, resources have to be ”unlocked” and made visible for easier sharing and more effective utilization; spaces, equipment, services, human time and knowledge. For example residents may rent extra rooms when needed or let a room when not needed.

In order to promote maximum utilization of resources, the residents should be mixed; elderly mixed with students and families with children, new arrivals with established Swedes, etc. A residence for all, which promotes the sense of community across borders.

Similarly, the business model needs to be viewed in a more elastic manner, as a whole: A collaboration that involves sharing costs and values (the gains and effects jointly generated).

Solution

The key is to see the home / the housing as a whole consisting of:

1. The physical space

The building

2. The social relationships

The residents and people in the surroundings

3. The business

An economical balance between individuals, housing companies and society

In order for these three aspects to work together, a function is needed that ”unlocks” the resources and makes them visible and available for sharing while at the same time building up and maintaining a strong cooperation culture. Specifically, it can provide practical, user-friendly digital tools (digital aids / platforms), but also human contacts that contribute with knowledge and motivation. The ambition is that Elastic Home will be able to offer the residents a variety of opportunities and resources that can be combined and adjusted according to their changing needs and wishes.

An elastic way of sharing and use of resources

What we are prepared to share with others is personal and can change over time. In the Elastic Home model, the sharing is therefore flexible.

Examples of things that can be shared are:

Space

A family that grows can rent an extra room
A large kitchen for the evening meals of residents is shared with a lunch restaurant during daytime
Workplaces are shared, perhaps even with non residents

Equipment

Borrow a sewing machine, a drill or other equipment from your neighbor
Sharing instead of owning

Time / knowledge / services

Walk your neighbor’s dog or do the food shopping for your older neighbor when it’s slippery outside
Physical exercise in group, language lessons, cooking lessons

A home where people live together

To actively create a strong collaborative culture is important in the Elastic Home. Conflicts are dealt with, trust is being built up and people get a richer, more meaningful everyday life.

Partners

Project partners in the application to Vinnova, UDI – “Utmaningsdriven innovation, steg 2”:

BoKlok
BoTillsammans
Boverket
Ericsson
Fanny Davidsson (samarbete, konflikthantering & mänskliga rättigheter)
Fastighetsägarna Stockholm
Green Leap
Hyresgästföreningen
Igeia Health Labs
Kairos Future
Katarina Bjärvall (journalist)
Kollektivhus Nu
KTH Fastigheter och byggande
ModigMinoz
PwC
Sociologiska institutionen, Södertörn
Stena Fastigheter
Stiftelsen Stora Sköndal
Stiftelsen Tryggare Sverige
Stockholms stad (SBK)
Telge Bostäder / Telge Hovsjö
Trygg-Hansa
Usify
Vitec Fastighet

Elastiska Hem

EN MODELL FÖR ÖKAD ELASTICITET I BOENDET

Uppdrag

Utvecklingsprojekt i egen regi om hur ett elastiskt tankesätt kan förbättra vår boendemiljö

Status

Vision / pågående arbete

Kontaktperson

Leif Eriksson, Åsa Kallstenius, Johannes Folkesson Forss

Plats

Ej platsspecifik i nuläget

Finansiär

Projektet har fått stöd från Vinnova

Om projektet

Tänk dig ett bostadshus som anpassar sig efter ditt liv – istället för tvärtom. Där du slipper flytta trots att du behöver en annan bostadsstorlek och andra funktioner. Där bostadskostnaden kan bli lägre om du delar med dig av något – t.ex. ett rum, en yta, ett verktyg eller en tjänst.

Elastiska Hem är en framtida modell för ökad elasticitet i boendet som möjliggör för människor att anpassa sina hem när nya behov uppstår. Detta sker genom att resurser – t.ex ytor, utrustning, tjänster, tid- och kunskap – synliggörs och låses upp för att enklare kunna delas och nyttjas mer effektivt. Ambitionen är att hantera samhällsutmaningar som står i relation till hur vi bor; fysisk och psykisk ohälsa, segregation och ohållbar livsstil.

Flera samhällstendenser förenas i ett koncept; ökad digitalisering, delnings- och cirkulär ekonomi, civilt samhällsengagemang, intresse för delat boende och hållbarhetsfrågor. Modellen ska stimulera hållbar utveckling ihop med nya affärsmodeller som fungerar på bostadsmarknaden och erbjuda en attraktiv bostadsaffär i tre bärande nivåer: för Individ, Bostadsbolag och Samhälle.

Vad vi vill uppnå

Bättre hälsa

Psykisk och fysisk hälsa genom preventiva metoder som främjar gemenskap, avlastning, fysisk aktivitet och god kost

Integration och delaktighet

Kunskap och förståelse för andras behov, delaktighet och påverkbarhet leder till trygghet och tillit, livskvalitet och meningsfullhet.

Hållbar utveckling

Hållbara vanor främjas genom fysisk gestaltning, samarbetskultur och integrerade funktioner som digitala delningsmodeller. En hållbar och lönsam affärsmodell

Nuläge

I dagsläget agerar ofta individ, bostadsbolag och samhälle likt “stuprör”. Alla ser till sin egen affär och kämpar för att få ekonomin att gå ihop; Även hemmet är statiskt; instängda bakom våra väggar ser vi inte vilka resurser som finns runt hörnet.

Vision

För ökad elasticitet krävs att resurser synliggörs och låses upp för att enklare kunna delas och effektivare utnyttjas; ytor, utrustning, tjänster, människors tid och kunskap. De boende ska exempelvis kunna hyra till eller hyra ut rum efter behov.

För att främja maximalt utnyttjande av resurser bör boendet vara blandat; äldre blandat med studenter och barnfamiljer, nyanlända med etablerade svenskar osv. Ett boende för alla som främjar gemenskap över gränser.

På samma sätt behöver affären ses på ett mer elastiskt sätt, som en helhet, ett samarbete där man delar på kostnader och värdeskapande (de vinster och effekter vi gemensamt genererar).

Lösning

Nyckeln är att se hemmet / boendet som en helhet bestående av:

1. Fysiska rummet

Byggnaden

2. Sociala relationer

Människor i och runt byggnaden

3. Affären

Ett ekonomiskt helhetstänk för individ, bostadsbolag och samhälle

För att dessa tre ska kunna samverka behövs en funktion som synliggör resurserna och får fart på delandet samtidigt som en robust samarbetskultur byggs upp och upprätthålls. Konkret kan det innebära praktiska, användarvänliga verktyg (digitala hjälpmedel/plattformar), men också mänskliga kontakter som bidrar med kunskap, engagemang och motivation. Ambitionen är att Elastiska Hem ska kunna erbjuda de boende en mångfald av möjligheter och resurser som kan sättas samman och justeras efter skiftande behov och önskemål.

En elastisk syn på delande och användning av resurser

Vad vi är beredda att dela med andra är personligt och föränderligt. I Elastiska Hem-modellen är delandet därför flexibelt.

Exempel på saker som kan delas är:

Ytor

Ett par som får barn kan hyra till ett extra rum
Ett storkök för de boendes kvällsmiddagar delas med en lunchrestaurang dagtid
Arbetsplats delas med flera, kanske även med människor utanför huset

Utrustning

Låna symaskin, slagborr eller annan utrustning av din granne
Dela istället för att äga

Tid/kunskap/tjänster

Gå ut med grannens hund eller handla mat åt sin äldre granne när det är halt ute
Fysisk träning i grupp, språklektioner, matlagningstrix

Ett hem där människor bor blandat

Att aktivt skapa en robust samarbetskultur är viktigt i Elastiska Hem. Konflikter tas itu med, tilliten byggs upp och människor får en rikare, meningsfull vardag.

Projektets effektlogik

Aktuella aktörer

Projektparter i ansökan till Vinnova, “Utmaningsdriven innovation, steg 2”:

BoKlok
BoTillsammans
Boverket
Ericsson
Fanny Davidsson (samarbete, konflikthantering & mänskliga rättigheter)
Fastighetsägarna Stockholm
Green Leap
Hyresgästföreningen
Igeia Health Labs
Kairos Future
Katarina Bjärvall (journalist)
Kollektivhus Nu
KTH Fastigheter och byggande
ModigMinoz
PwC
Sociologiska institutionen, Södertörn
Stena Fastigheter
Stiftelsen Stora Sköndal
Stiftelsen Tryggare Sverige
Stockholms stad (SBK)
Telge Bostäder / Telge Hovsjö
Trygg-Hansa
Usify
Vitec Fastighet

Nyhetsarkiv

Printartiklar

Elastiska Hem breddar bostadsutbudet (Allmännyttan mot år 2030, SABO, publikation)
Att spränga gränserna för det vi tror är möjligt (Bo tillsammans, nyhetsblad från Riksföreningen Kollektivhus NU)

Webbartiklar och blogginlägg

Elastiska Hem ställs ut i New York
Elastiska Hem – vårsummering!

Medialt intresse för Elastiska Hem

Välbesökt ”låda” om elastisk boendeform

Elastiska Hem får Vinnova-finansiering
Kod håller låda: Elastiska Hem
Elastiska Hem – Kods nya utvecklingsprojekt!

Fler projekt