Telestaden

Resilient stadsbyggnad i FarstaUPPDRAG

Förslag till strukturplan

PLATS

Telestaden, Farsta

BESTÄLLARE

Rikshem och Ikano Bostad

KONTAKTPERSONER

Sanna Hederus, Magnus Schön

STATUS

Förslag i parallellt uppdrag 2016

Om projektet


I vårt förslag till stadsplan för Telestaden arbetade vi utifrån begreppet resiliens, vilket förenklat kan beskrivas som kapaciteten i ett system att kunna anpassa sig vid en förändring och fortsätta utvecklas.

Vi ser ett stort behov att bygga anpassnings- och utvecklingsbart idag, och i uppdraget om Telestaden såg vi möjligheter att arbeta utifrån principer om resiliens och försöka utveckla dem i relation till stadsbyggnad. Som utgångspunkt använde vi sju resiliens-principer framtagna av Stockholm Resilience Centre och anpassade dem till stadsbyggnadssammanhang.

 

Vad vi ville uppnå


UTVECKLA DET BEFINTLIGA

Farstas befintliga typologier används som utgångspunkt för nya bebyggelsestrukturer, områdets identitet och kulturhistoriskt viktiga miljöer bevaras och utvecklas varsamt.

 

DELTAGANDE

Rika möjligheter för lärande och medborgardeltagande byggs in i områdets miljöer och infrastruktur.

KONNEKTIVITET

Telestaden kopplas ihop med Farsta centrum genom ett utvecklat nätverk av gator, gång- och cykelförbindelser.

Ekotek


Ekoteket är en typ av park och kunskapskälla för miljöfrågor. Som ett bibliotek – fast utomhus.

Liknande projekt