Landskapstjänster

I våra landskapsprojekt verkar vi för naturbaserade lösningar och miljöer som är vackra, sinnliga och resilienta. Vår utgångspunkt är att allt i vår omgivning har en koppling till ekosystemet.

På Kod Landskap – Kod Arkitekters bolag för landskapstjänster – arbetar vi i gränssnittet mellan byggnad och natur. Vi har specialiserat oss på landskapsprojekt som står i relation till byggd miljö, som bostads- och förskolegårdar, takterrasser och mindre offentliga platser. I kombination med vår kompetens inom arkitektur kan vi ta ett helhetsgrepp kring livsmiljön, med förståelse för hur den byggda miljön och landskapet samspelar. Vi tror även att hållbar utveckling på sikt kommer att öka lokala funktioner i våra städer, och ställa nya krav på bland annat kretslopp, odling, produktion och anpassningsbarhet. I den utvecklingen är relationen mellan byggd miljö och landskap central. Kods dubbla kompetens inom arkitektur och landskapsarkitektur möjliggör även ett nära och effektivt samarbete med våra beställare.

Landskapet en värdeskapare i livsmiljön
För oss har landskapet en central roll som skapare och upprätthållare av värden i livsmiljön, och det finns många skäl för fastighetsaktörer att arbeta med grönstrukturer i sina projekt. Gröna miljöer behövs för rekreation, hälsa, gemenskap och trygghet. De står för funktioner i dagvattenhantering, klimatanpassning och bevarande av biologisk mångfald. Och de kan höja värdet på fastigheter. Vi ser också ett behov att arbeta med aktivering av outnyttjade ytor i städer för grönstrukturer. Även befintliga grönytor kan i många fall utvecklas för att skapa högre upplevelsevärden.

Landskapsgestaltning som gör skillnad 
Landskapsarkitektur fyller viktiga funktioner – men dess estetiska värden får inte glömmas bort. På Kod är vi stolta över att kunna erbjuda hög kvalitet i vår gestaltning, en skärpa i formgivningen som banar vägen för vackra och sinnliga landskapsprojekt.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta Magnus Schön, arkitekt, landskapsarkitekt och hållbarhetsstrateg:

Magnus Schön
0702-61 75 53
[email protected]

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer i vår integritetspolicy.

Acceptera