Illustrationsplan

Trädgården Landskap

Kombinerad vårdträdgård och förskolegård i Roslags-Näsby

En byggnad som kombinerar vårdboende och förskola ställer särskilda krav på utemiljön. Med en indelning i zooner för funktioner och användning vill ge plats för möten över generationsgränserna.

Uppdrag
Förskolegård och vårdträdgård

Plats
Roslags Näsby, Täby kommun

Beställare
Svenska stadsbyggen

Storlek
3150 m2 tomt

Kontaktperson
Magnus Schön

Status
Bygghandling – byggstart höst 2020

I kvarter 2f i den framväxande stadsdelen Roslags-Näsby i Täby kommun har Kod Landskap tagit fram en utemiljö som ska rymma många aktiviteter samtidigt: förskolebarnens pedagogiska behov behöver uppfyllas och de äldres behov av tydlighet och igenkänning måste tillgodoses. En utmanande uppgift, men med smart zonering där funktioner överlappar varandra både i rum och tid hoppas vi på fina utbyten över generationsgränser. Dessutom inom ramen för ett av Sveriges mest ambitiösa hållbarhetsprogram.

Samspel mellan tak och gård

Förskolebarnens och de äldres behov har kartlagts i en dialogprocess med representanter från de olika verksamheterna. I denna process identifierades att flera behov var samma hos både äldre och yngre – hälsa och rörelse stod högt i kurs i båda verksamheterna men även behovet av lugn och tydlighet. Vårt rumsliga svar utifrån denna process var att ge takterrasserna i projektet en lugnare och mer trädgårdslik karaktär medan gården i markplan uppmuntrar rörelse och lek, men både tak och gård är tillgängliga för båda verksamheterna. Temat i projektet är Slingan – en tydligt markerad gångslinga som återfinns på marken och taket - som både de äldre och yngre kan använda på olika sätt. Barnen för spring och lek och de äldre för enklare promenader och rehabilitering.

Robusta material och sirlig grönska

Vi vet hur förskolegårdar kan se ut när slitaget från intensiv barnanvändning är högt. Därför har vi valt robusta material och lektålig växtlighet i hela projektet. På takterrasserna vill vi erbjuda en mer hemlik trädgårdskaraktär varför växtmaterialet är mer sirligt och bearbetat. Här finns blomning över hela säsongen, doftupplevelser och taktila inslag i miljön. Mindre samlande rum förstärks genom bersåer och klätterväxter på pergolor. På både gård och tak finns möjlighet till odling.

Illustrationsplan

Höga hållbarhetsambitioner

För utemiljön i projektet säkerställs Täby kommuns höga hållbarhetsambitioner i Roslags-Näsby genom ett flertal åtgärder. Vi har föreslagit fuktstråk i regnbäddar, regnskördartunnor och fördröjningsmagasin för att klara dagvattenhanteringen. Den biologiska mångfalden stärks genom användandet av rik och varierad flora som samspelar med den lokala kontexten, död ved och tillagda boplatser för fåglar och insekter. Självklart väljer vi material som är giftfria och med låg klimatpåverkan.

Situationsplan