Dragningslistan Landskap

Bostadsgård i hällmarkstallskog

Hägerstensåsens öppna stadsplan med bebyggelse nära naturen tas vidare i detta bostadsprojekt med tillhörande utemiljöer. Här har de boende sina uteplatser mitt i naturen, och barnen en naturlig lekmiljö som simulerar fantasin.

Uppdrag
Bostadsgård, parkupprustning

Plats
Hägerstensåsen, Stockholm

Beställare
FFAB

Storlek
1080 m2 tomt

Kontaktperson
Magnus Schön

Status
Underlag till detaljplan

Naturgård och förgårdsmark

Bostadshuset har varsamt passats in i mellan gata och sluttande hällmarkstallskog. En gedigen naturvärdesanalys och samarbete med arborist har gett förutsättningarna i projektet. De viktigaste naturvärdena, såsom uppvuxna tallar, har sparats. Från byggnaden når man ett gemensamt, varsamt inpassat trädäck som fungerar som de boendes gård - mitt i naturen. Däcket möbleras för samvaro och fungerar också som bas för barns lek i den intilliggande hällmarkstallskogen. På gårdssidan finns även privata avskärmade uteplatser på terrassbjälklag. Mot gatan dras byggnaden in några meter för att ge plats åt förgårdsmark med cykelparkering och trädplanteringar – även dessa anpassade i artval till Hägerstensåsens befintliga flora.

Anpassat till ett förändrat klimat

En stor utmaning i projektet är hantering av framtida ökande regnmängder. Byggnadens placering i nederkanten av en sluttande hällmark kräver anpassade dagvattenlösningar. Vi har föreslagit ett gestaltat svackdike för att leda dagvatten runt huset till skelettjordar i trädgropar mot gatan. Dessutom har takens lutningar anpassats och beklätts med sedum för att leda regnvatten till samma trädgropar via stuprör.

Markplanering

Befintlig natur

Naturmark åt alla

En befintlig gångbana över tomten har dragits om och anpassats till den nya byggnaden för att ge allmänheten tillgång grönskan i närområdet. En ny granittrappa har passats in i terrängen och ny belysning bidrar till ökad trygghet i närområdet.

Situationsplan

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer i vår integritetspolicy.

Acceptera