Elastisk Återbrukskultur

Innovationsarbete för Telge bostäder

Inom ramen för innovationsprojektet Elastiska Hem tog vi fram en prototyp för Telge bostäder. Uppdraget handlade om att utarbeta metoder för att hantera avfall på ett cirkulärt sätt.

Uppdrag
Framtagande av prototyp för cirkulär avfallshantering

Status
Projektavslut 2020

Plats
Södertälje

Kontaktperson
Åsa Kallstenius, Andrea Brandén, Solmaz Beik

Finansiär
Arbetet är en del av det Vinnova-finansierade projektet Elastiska Hem

Bakgrunden till uppdraget var att Telge bostäder upplevde ett växande problem med avfallshantering, där material och avfall sällan hamnade rätt i de återvinningssystem som upprättats. Protypen är framtagen utifrån ett befintligt kvarter i Södertälje från 1970-talet som består av fristående huskroppar med öppna gårdar emellan. Här fanns stora utmaningar i utemiljön, med gemensamma utrymmen som prioriterats bort, eftersatta umgängesytor, bristande orienterbarhet och ett avfallshanteringssystem vars design behövde förbättras. Brukarprocessen visade även på ett behov av bättre kommunikation mellan fastighetsbolag och boende.

I projektgruppens analys av området identifierades tre, ofta outnyttjade, resurser som skulle kunna kopplas ihop i en gemensam lösning: plats, prylar och aktiviteter. Resultatet av projektgruppens arbete blev ett åtgärdsförslag som utgick ifrån dessa tre resurser:

Platsförstärkning
Platsförstärkning är ett sätt att utveckla en befintlig utemiljö utifrån de boendes behov och intressen. På platsen i Södertälje identitiferades en strategiskt välplacerad yta som med små medel skulle kunna uppdateras till mötesplats. I befintliga bostadsområden tenderar utemiljön ofta att antingen lämnas åt sitt öde när den är anlagd eller så görs en omfattande förnyelse utifrån en icke-förankrad och generisk plan. Platsförstärkning syftar till att lyfta den befintliga platsens kvaliteter och sker i en samskapande process mellan boende och fastighetsägare. Genom att sätta de boendes behov i centrum möjliggörs mer ändramålsenliga platser med potential att bidra till områdets gemenskap och stabilitet.

Prototypen har tagits fram utifrån området Fornbacken i Södertälje

Mobilt resursrum / Resursbil
Resursrummet är fysisk plats för återbruk av varor och material i anslutning till bostaden, tänkt att stimulera återbruk framför nykonsumtion. I prototypen föreslås ett mobilt rum, en resursbil, som går att flytta och tranfsformera efter behov. Systemet ska tydligt visa vilka resurser som finns att tillgå i huset, uppmuntra boende att låna och dela verktyg och annat med varandra samt göra plats för lagning av teknik, textilier, möbler och annat. Centralt är att resursrummet finns nära bostaden och upplevs som det enklaste valet i relation till olika resursbehov. De boende bör vara delaktiga i rummets utformning för att öka medvetenheten och resursers värde och för att möta rätt behov.

Årshjul
Den tredje delen av systemet är Årshjulet – ett planeringsverktyg för grannskapet som främjar långsiktighet och kontinuitet. Gemensamma aktiviteter och planering skapar en social och kulturell gemenskap och förstärker ett bostadsområdes sociala kapital. Det skapar mötestillfällen, lokalhistoria och indentitet. Genom en cyklisk årskalender, fysisk eller digital, kan gemensamma aktiviteter synliggöras och planeras vilket skapar framförhållning, kommunikation och kontinuitet i boendegemenskapen.

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer i vår integritetspolicy.

Acceptera