Elastisk Gårdsutveckling

Innovationsarbete för BoKlok

Inom ramen för innovationsprojektet Elastiska Hem tog vi fram en prototyp för bostadsbolaget BoKlok. Konceptet handlade om hur man kan skapa gemenskap kring en bostadsgård – genom planering, kommunikation och förvaltning.

Uppdrag
Framtagande av prototyp för att främja gemenskap kring en bostadsgård.

Status
Projektavslut 2020.

Kontaktperson
Åsa Kallstenius, Andrea Brandén, Solmaz Beik

Finansiär
Arbetet är en del av det Vinnova-finansierade projektet Elastiska Hem.

BoKloks ambition är att erbjuda hållbara hem till lågt pris, genom en industriell process där ett antal bostadstypologier modulärt kombineras till bostadsområden. Bolaget ville se hur ett elastiskt angreppssätt skulle kunna bidra till deras pågående utvecklingsarbete att säkerställa medveten planering och boendekvalitéer i utemiljön. Den centrala idén är att de boende ska ha möjlighet att aktivt delta i utvecklingen av sin bostadsgård. En grundstruktur anläggs som de boende gemensamt kan besluta hur de vill använda och vilka tillägg de vill välja. BoKlok blir sedan ett stöd i uppstarten av förvaltningen och vidareutvecklingen av gården och gemenskapen.
Genom prototypen identifierades stöd och verktyg som underlättar för den gemensamma förvaltningen och uppbyggandet av en hållbar grannkultur. Samarbetet kan ses som en fortsättning på ett utvecklingsarbete kring områdesplanering som Kod Arkitekter och BoKlok initierade 2018.

Inledande analysarbete gav viktiga insikter
Som första steg genomfördes intervjuer med boende och potentiella boende där två viktiga kriterier för att trivas i ett område framkom: Behovet av tillgängliga utomhusytor, en plats att både odla och släppa barnen ute på gården, samt ett behov av bättre stöd i övergången att bli självständiga i föreningsarbetet i en bostadsrättsförening, vilket gäller både den fysiska fastigheten och styrningen av föreningen.

En prototyp – tre delar
Prototypen utgår ifrån BoKloks process för planering och försäljning av nya bostadsrätter, och tillför insatser och moment som ska att öka gemenskapen. Prototypen består av tre delar: Planering för gemenskap, Gemenskapsstart och Gemenskapsförvaltning.

Planering för gemenskap
Planering för gemenskap handlar om att planera för en gård som kan utvecklas tillsammans med de boende, en grund för goda utemiljöer att förvalta tillsammans. Hur området planeras från början är förutsättningen för ett grönt, socialt och tryggt område, och genom att skapa rätt struktur ges möjligheter för området att utvecklas. För att åstadkomma detta förslog vi ett verktyg som vi kallar Möjlighetskarta – ett planeringsverktyg i form av en situationsplan, uppdelad i tre nivåer: Stadsdelen, Området och Bostadsgården. Möjlighetskartan visar platsens möjligheter, dess relation till omgivningen och presenterar vägar för de boende att tillsammans planera, utveckla och förvalta sin utomhusmiljö.

En Möjlighetskarta över kvarters bostadsgård

Gemenskapsstart
Gemenskapsstart är ett tillägg till BoKloks kundresa och fokuserar på gemenskap och samskapande kring utomhusmiljön. Insatserna går ut på att skapa mötestillfällen och påbörja samskapande, informera och inspirera till gemenskap på grannskapsnivå samt inleda en dialog kring boendeinflytande i planeringen. En stor del av insatserna är paketerade som kommunikationsmaterial som ger kunskap och möjligheter till vidareutveckling av de boende själva. Aspekter som berörs är till exempel finansiering, gemensamma aktiviteter, tjänster, informationsverktyg, vikten av platsens historia, gemenskapsförvaltning, hållbarhet, ansvarsfördelning m.m.

Nedan illustreras några av de föreslagna verktygen i prototypen: En lathund för användning av gemensamma resurser, Ett aktivitetspaket i form av att montera ett växthus samt en Mall för levande historieskrivning:

Gemenskapsförvaltning
Gemenskapsförvaltning omfattar överlämnandet från BoKlok till de boende, med fokus på stöd och lotsning. Vilken väg som gemenskapen tar är upp till de boende själva, det viktiga är att de har möjlighet till gediget stöd om intresse finns. Stödet består av strukturerad lotsning de första åren, därefter av verktyg och plattformar för vidare stöd och till sist förlängda erbjudanden i form av ett Gårdspaket för fortsatt gemensam utveckling av gårdsmiljön.

Vision över gårdens utveckling 10 år efter att de boende tagit över förvaltningen av utemiljön.

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer i vår integritetspolicy.

Acceptera