Elastiska Hem

En vision, en verktygslåda, ett framtida boende

Projektet Elastiska Hem utforskar hur olika former av delande kan öka hållbarheten i vårt sätt att bo. Visionen är en ny typ av boende som har töjmån och motståndskraft för att möta både dagens och framtidens utmaningar genom delande av resurser samt utrymme för samarbete och social gemenskap.

Uppdrag
Utvecklingsprojekt i egen regi om hur ett elastiskt tankesätt kan förbättra vår boendemiljö

Status
Vision / pågående arbete

Kontaktperson
Åsa Kallstenius, Andrea Brandén, Solmaz Beik

Finansiär
Projektet har fått stöd från Vinnova

Projektet Elastiska Hem initierades av Kod Arkitekter utifrån flera decenniers erfarenheter från ett svenskt bostadsbyggande som för varje år tycktes ta ett steg längre ifrån att kunna möta de utmaningar som vi globalt står inför. Idag befinner vi oss i en situation där bostäder byggs som isolerade enheter för bemedlade grupper. Mindre och mindre yta avsätts för den gemenskap och delande av resurser som skulle behövas för att individen ska kunna leva ett hållbart och välmående liv. För att kunna ändra på detta behöver bostadsbranschen nya verktyg och metoder.

Den verktygslåda av metoder och tjänster som projektet syftar till att ta fram, ska hjälpa aktörer på bostadsmarknaden att forma ett ”Elastiskt Hem". Ett hem som underlättar för de boende att dela ytor, varor och tjänster i lokalsamhället så att individens välbefinnande stärks samtidigt som gemenskapen underlättar i skapandet av en ekologiskt hållbar och rättvis värld.

Uppgiften är komplex och kräver ett multidisciplinärt samarbete. Därför har projektet samlat över 20 samarbetspartners från olika branscher och med olika expertkompetenser. I samarbetet ingår bland annat bostadsbolag, sociologer, framtidsanalytiker, tjänstedesigners, digitala experter och hållbarhetsforskare.

Vårens arbete med prototyper

Arbetet med Elastiska Hem sker inom ramen för Vinnovas tvååriga program Utmaningsdriven innovation steg 2. I detta steg är projektets fokus att utveckla och testa lösningar vilket görs genom tre case i samarbete med bostadsbolagen BoKlok, Stena Fastigheter och Telge Bostäder. De tre casen representerar olika aspekter och skalor av bostäder och boendet. Just nu befinner sig projektet i halvtid och den här våren arbetar vi intensivt med att för varje case ta fram en byggbar prototyp:

Stena Fastigheter: Det Elastiska Huset

Genom Stenas prototyp vill vi ta fram en ny boendeform som bygger på delning, gemenskap och där utrymme finns för livet att utvecklas: Ett elastiskt flerbostadshus.

I det Elastiska Huset är den privata ytan minskad till förmån för många fler gemensamma platser. Men gemenskap finns inte bara i en form – det Elastiska Huset ska passa en palett av individuella preferenser och livssituationer. I prototypen för Stena Fastigheter undersöker vi hur ett hus utformas för olika grader av gemenskap, hur olika kretslopp kan synliggöras som del av vardagen i ett hus och hur förvaltning och kontrakt kan fungera i ett Elastiskt Hus.

BoKlok: Gemenskap på gården

I BoKloks prototyp tittar vi på den gemenskap som sker på kvartersnivå genom att utforma: verktyg för samskapande av gemensamma gårdsmiljöer.

Då caset handlar om bostäder i BRF-form, ska prototypen vara ett förlängt stöd för att skapa en social och hållbar kultur i kvarteret när föreningen tagit över förvaltningen. Med vilka typer av stöd och genom vilka plattformar underlättas uppbyggandet av en hållbar grannkultur? I prototypen för BoKlok arbetar vi bland annat med en utvecklingsbar gårdsstruktur, en gårdskassa för samskapande aktiviteter och stöd till gemenskapsförvaltning.

Telge Bostäder: Cirkulärt system på grannskapsnivå

I prototypen för Telge Bostäder tittar vi på hur befintliga resurser i ett bostadsområde bättre kan lyftas och komma till användning genom att utforma: ett system för att dela och tillvarata prylar, platser och mänskligt kapital grannar emellan.

Utgångspunkten för prototypen är Telge Bostäders beskrivning av ett växande problem med prylar och avfall som inte hamnar rätt i det avfallssystem som upprättats. Ambitionen är att komma till rätta med problemet genom att skapa en kultur som bygger på samverkan mellan de boende, delning och cirkulär ekonomi. I prototypen för Telge Bostäder arbetar vi bland annat med att identifiera och förstärka befintliga mötesplatser, att organisera och synliggöra aktiviteter och aktörer samt att utforma en mobil mötesplats för återbruk på grannskapsnivå.

Elastiska Hems affärserbjudande

Vårens arbete handlar om att utforma, utvärdera och vässa prototyperna. Formgivningen sker i en iterativ process där lösningar utvärderas och analyseras av olika experter utifrån bland annat globala hållbarhetsmål, brukarperspektiv och framtida scenarier.

De genomarbetade lösningar och metoder vi får fram under våren, kommer vi under hösten paketera i ett affärserbjudande som ger bostadsaktörer verktygen att möta dagens samhällsutmaningar och kunna forma bostäder som svarar mot en rad av de globala hållbarhetsmålen.

Under hösten kommer vi samtidigt att söka för nästa steg i Vinnovas innovationsprogram där de innovationer som nu tas fram, kan förverkligas i byggda prototyper.

Elastiska Hem leds av Kod Arkitekter i samarbete med:

Usify
Kairos Future
Bio Bo
KTH Arkitektur
Green Leap, KTH
Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Reinvent
Kollektivhus Nu
Ebab
Ericsson
BoKlok Housing
Stena Fastigheter
Telge Bostäder
Boverket
Bo Tillsammans
Fastighetsägarna Stockholm
Hyresgästföreningen
Igeia Health Labs
Stiftelsen Tryggare Sverige
Stockholm stad
Trygg-Hansa
Vitec

Nyhetsarkiv

Printartiklar:
Elastiska Hem breddar bostadsutbudet (Allmännyttan mot år 2030, SABO, publikation)
Att spränga gränserna för det vi tror är möjligt (Bo tillsammans, nyhetsblad från Riksföreningen Kollektivhus NU)