Elastiska Hem

Bostaden som arena för ett hållbart vardagsliv

Hur kan boendet bli en arena för hållbart vardagsliv? Med innovationsprojektet Elastiska Hem vill vi visa på alternativ till de rådande normerna i bostadsbranschen och ge möjligheter för individer att leva mer hållbart – genom sitt sätt att bo.

Uppdrag
Utvecklingsprojekt i egen regi om hur ett elastiskt tankesätt kan förbättra vår boendemiljö

Status
Vision / pågående arbete

Kontaktperson
Åsa Kallstenius, Andrea Brandén, Solmaz Beik

Finansiär
Projektet har fått stöd från Vinnova

Projektrapport
Finns tillgänglig som PDF

arrow

Projektet Elastiska Hem initierades av Kod Arkitekter utifrån flera decenniers erfarenheter från ett svenskt bostadsbyggande som för varje år tycktes ta ett steg längre ifrån att kunna möta de utmaningar som vi globalt står inför. Vi är övertygade om att det krävs en förflyttning från hur vi idag planerar, utformar och förvaltar bostäder till att människor i och genom sitt boende ska kunna leva mer hållbart.

Arbetet har fram till december 2020 skett inom ramen för Vinnovas program Utmaningsdriven innovation steg 1 och 2. Över 20 samarbetspartners från olika branscher och med olika expertkompetenser. I samarbetet ingick bland annat arkitekter, bostadsbolag, sociologer, framtidsanalytiker, tjänstedesigners, digitala experter och hållbarhetsforskare.

Elasticitet – en nyckel i bostadens utveckling

Vi tror att en viktig nyckel för att göra boendet till en arena för hållbart vardagsliv, är att bygga in förändringsbarhet och resiliens – det kallar vi att öka elasticiteten i boendet. Och vi anser att det är nödvändigt att se på frågan utifrån ett brett perspektiv där ökad elasticitet berör såväl boendets ekonomiska modell och organisering, som dess fysiska rum och sociala roll.

En central utgångspunkt för projektet är att en verkligt ökad hållbarhet i vardagen sker genom kollektiva lösningar och gemensamt förändrade normer och förhållningssätt. Därför har särskild tonvikt lagts på att skapa förutsättningar och infrastruktur för olika typer av delning samt strategier för att starta, stödja och bibehålla samarbete och gemenskap.

En verktygslåda för bostadsbranschen

Projektet har resulterat i vad vi kallar för en ”verktygslåda” – en katalog av idéer för att öka elasticiteten i bostadsbeståndet och framtidssäkra boendet för kommande och pågående samhällsförändringar. I verktygslådan ska du som läser hitta idéer till strategiska insatser för att öka elasticiteten i boendet på olika nivåer och för olika skeden. Dessutom ska du kunna hitta argument för vilka värden som kan skapas i användandet av de verktyg och strategier som presenteras.

Sektion över livet i ett elastiskt flerbostadshus

Utgångspunkten – Agenda 2030

Till grund för projektet ligger de globala målen, Agenda 2030. Utifrån de 17 målen har vi valt att formulera projektets fem huvudmål – som genomsyrat hela processen:

1. Ökad tillit och gemenskap
2. Ökad tillgång till resurser och tjänster
3. Ökat välmående och hälsa
4. Minskad resursförbrukning
5. Ökad jämlikhet

Tre specifika case – många generella problem

Utveckling av lösningar och idéer har i Elastiska Hem skett genom tre case i samarbete med tre bostadsbolag. De tre casen och bolagen har valts för att representera olika aspekter och skalor av boendet, de har belyst:

Syftet har varit att pröva idéer mot dagens verklighet för att konkretisera de utmaningar som hindrar förändring och utifrån det kunna föreslå insatser för att öka elasticiteten i boendet. De generella hinder vi identifierat spänner från sociala och organisatoriska trösklar som står i vägen för kollektiva lösningar, bristande relationer mellan förvaltning och boende, avsaknad av fysisk infrastruktur för att möjliggöra ett hållbart vardagsliv i boendemiljön till bristfällig samverkan mellan olika sociala och ekologiska insatser.

Elastiska Hem har drivits av Kod Arkitekter i samarbete med:

Referensgrupp:
Borg & co
Sharing City Göteborg
Boverket
KTH Fastigheter & byggande
KTH Arkitekturskolan
Svensk Juristbyrå AB

Huvudrapport: Elastiska Hem - En verktygslåda för att göra boendet mer elastiskt

Ladda ned verktygslådan

Här kan du hämta publikationen genom att registrera din mejladress.

spinner ikon

Intresserad av ett samarbete?

Kod Arkitekter söker just nu samarbeten för att utveckla ett Elastiskt Hus, en boendeform för framtiden baserad på kunskap från våra innovationsprojekt. Vi hjälper även aktörer som vill öka elasticiteten i befintliga och nya bostadsområden. Är du bostadsutvecklare och redo att bidra till ökad social hållbarhet tillsammans med de boende? Välkommen att kontakta oss!

Åsa Kallstenius
Chefsarkitekt och innovationsansvarig
[email protected]
0707-42 76 32

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer i vår integritetspolicy.

Acceptera