Elastic Home / Elastiska Hem

Ett framtida boende byggt på delningsekonomi


I innovationsprojektet Elastiska Hem utvecklas en tjänst för nya boendeformer som underlättar för boende som vill leva mer resurssparande, delande och inkluderande. Tre prototyper ska tas fram, som kombinerar digitalisering och ny teknik med social och rumslig organisering. Syftet är att effektivisera ytanvändning, återvinning och delning av varor och tjänster över tid – och att sänka tröskeln in på bostadsmarknaden.

Projektets uttryckliga syfte är att bidra till att nummer 11 av de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 uppfylls: ”Att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara”.

Elastiska Hem är initierat av Kod Arkitekter och drivs i samarbete med 21 projektparter med stöd av innovationsmyndigheten Vinnova, inom programmet Utmaningsdriven innovation. Elastiska Hem har tidigare genomgått steg 1 i programmet, och i december 2018 inleddes steg 2, som ska pågå i två år. Projektet har en totalbudget om ca 20 miljoner kronor, Vinnova finansierar ca 10 miljoner och de deltagande parterna resten.

Elastiska Hem leds av Kod Arkitekter i samarbete med:

Usify
Kairos Future
Bio Bo
KTH Arkitektur
Green Leap, KTH
Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Reinvent
Kollektivhus Nu
Ebab
Ericsson
BoKlok Housing
Stena Fastigheter
Telge Bostäder
Boverket
Bo Tillsammans
Fastighetsägarna Stockholm
Hyresgästföreningen
Igeia Health Labs
Stiftelsen Tryggare Sverige
Stockholm stad
Trygg-Hansa
Vitec

Nyhetsarkiv

Printartiklar:

Elastiska Hem breddar bostadsutbudet (Allmännyttan mot år 2030, SABO, publikation)
Att spränga gränserna för det vi tror är möjligt (Bo tillsammans, nyhetsblad från Riksföreningen Kollektivhus NU)

Webbartiklar och blogginlägg:

Nya miljoner till forskning inom arkitektur
Ny Vinnova-ansökan klar för Elastiska Hem
Elastiska Hem ställs ut i New York
Elastiska Hem – vårsummering!

Medialt intresse för Elastiska Hem

Välbesökt ”låda” om elastisk boendeform

Elastiska Hem får Vinnova-finansiering
Kod håller låda: Elastiska Hem
Elastiska Hem – Kods nya utvecklingsprojekt!

In English:

Elastic Home - A future form of housing based on sharing economy

The Elastic Home innovation project aims to develop a service for new forms of housing. The idea is to make it easy for residents who want their living situation to be more social and resource effi cient, by the sharing of space, goods and services.

Three prototypes will be developed, combining digi-talization and new technology with social and spatial organization. The purpose is to streamline surface use, recycling and sharing of goods and services over time – and to lower the threshold into the housing market.

The purpose of the project is to contribute to number 11 of the 17 Sustainable Development Goals laid out in the UN’s 2030 Agenda for sustainable development: “That cities and settlements should be inclusive, safe, resilient and sustainable”.

Elastic Home is initiated by the Swedish architecture firm Kod Arkitekter and is run in collaboration with 21 project partners with the support of Sweden’s Innova-tion Agency Vinnova, within the Challenge-driven inno-vation program. Elastic Home has previously completed step 1 of the program, and in December 2018, step 2 was initiated, which will last for two years. The project has a total budget of about 20 million SEK. Vinnova finances about 10 million and the participating partners the rest.

Project facts

PROJECT TYPE

Self-initiated innovation project on how an elastic mindset can improve our living environment

STATUS

Vision/ongoing project

FINANCIER

The project has received funding from Vinnova, Sweden’s Innovation Agency

CONTACT

Åsa Kallstenius, Leif Eriksson, Johannes Folkesson Forss

Elastic Home is led by Kod Arkitekter in collaboration with:

Usify
Kairos Future
Bio Bo
KTH Arkitektur
Green Leap, KTH
Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Reinvent
Kollektivhus Nu
Ebab
Ericsson
BoKlok Housing
Stena Fastigheter
Telge Bostäder
Boverket
Bo Tillsammans
Fastighetsägarna Stockholm
Hyresgästföreningen
Igeia Health Labs
Stiftelsen Tryggare Sverige
Stockholm stad
Trygg-Hansa
Vitec

Fler projekt