Hemmesta centrum

Modern skärgårdsstad i Värmdö

Med en bebyggelse som är småskalig, tät och varierad har vi strävat efter en modern skärgårdskänsla i en småstadsskala. Välkommen till Hemmesta centrum!

Uppdrag
Underlag till detaljplan för centrala bostadskvarter vid nya Hemmesta torg och längs med Skärgårdvägen.

Plats
Hemmesta, Värmdö kommun

Beställare
Hemmesta Förvaltning AB och KA Lindgren Förvaltnings AB

Storlek
Ca 22 000 m2 BTA bostäder och lokaler

Kontaktperson
Sanna Hederus

Status
Samråd

Förutsättningen från Värmdö kommun för utformningen av kvarteren i Hemmesta centrum var att arkitekturen ska ha skärgårdskaraktär. Genom att arbeta med några byggnadstypologier, förskjutningar i gatuliv samt mindre komplementbyggnader, plank, pergolor och växtlighet skapas en ”gyttrighet” som är typiskt för skärgårdsmiljöer. Befintliga stråk och siktlinjer tas upp i de nya kvarteren, men bryts i den inre kvartersstrukturen för att förstärka småskaligheten och spänningen i att röra sig i området.

Fasadutsnitt

Taken är branta mansardtak med takkupor. Husens glasverandor är en samtida tolkning av glasverandor på klassiska skärgårdsvillor. Grönska återfinns på olika sätt i hela området; träd, buskage, gräsytor, bersåer och fruktlundar. I södra kvarteret korsas två offentliga stråk vilket bidrar till integrationen av det nya området och dess invånare. Sammantaget är förslaget för Hemmesta centrum en modern skärgårdsstad där torget med verksamhetslokaler och offentlig karaktär kompletteras med en mer skyddad och privat atmosfär längre in i kvartersstrukturen.

Gatusektion, Skärgårdsvägen
Gatusektion, torget

Summering

Kopplingar till det befintliga
Den nya kvarterstrukturen tar tillvara på befintliga vägar och kopplingar. Publika passager genom och utmed de nya kvarteren kopplar ihop grönstråk, torg, vägen mot vattnet samt vägen till skola och idrottsplats. Bebyggelsen mot sydöst och norr anpassar sig till den lägre befintliga villabebyggelsen. Mot Skärgårdsvägen och torget är skalan större och i bottenvåningarna mot torget finns verksamhetslokaler.

Uppbrytning och blandade skalor
Kvarteren har en uppbruten struktur och byggnader i blandade skalor. Förskjutningar i fasadliv skapar yta för förgårdsmark och mindre platsbildningar både mot gaturum och inne i kvarteret.

Arkitektur för skärgårdstaden
Trä och tegelfasader, branta plåttak och verandor ger byggnaderna en egen karaktär.

Situationsplan

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer i vår integritetspolicy.

Acceptera