Optimus

Från bullrig industrimark till levande stadsdel

Bevarande av befintliga byggnader av kulturhistorisk betydelse har varit utgångspunkten i vårt förslag för att utveckla Optimusområdet i Upplands Väsby – till en levande blandstad med mötesplatser, kultur och park.

Plats
Centrala Upplands Väsby

Uppdrag
Underlag för detaljplan, strukturplan och upprättande av kvalitetsprogram

Beställare
Byggvesta och Alma Property Partners

Storlek
Ca. 80 000 m2 BTA

Status
Samråd

Kontakt
Sanna Hederus

Hur omvandlas en bullrig industritomt till en levande blandstad? Det är den drivande frågeställningen i arbetet med Optimusområdet, där planerna är att utveckla bostäder, kontor och lokaler med möjlighet till förskola, samhällsservice och kultur. Området föreslås även innehålla ytor för nya mötesplatser i form av torg och parker. Det stationsnära läget ger goda kommunikationsmöjligheter men innebär höga bullernivåer. De bevarade industri- och kontorsbyggnaderna ger området en kulturhistorisk förankring och förutsättning för liv och rörelse men också en utmaning vad gäller anpassning av den nya stadsstrukturens gestaltning och skala.

Optimusområdet präglas idag av verksamheter, kontor, parkeringsytor och lagerbyggnader. Centralt i området finns den gamla fabriksbyggnaden – Optimushuset – fortfarande kvar men med ett nytt innehåll, i form av bland annat Väsby konsthall. När området utvecklas är Optimushuset utgångspunkt för parker, stråk och tillkommande betydelse. Målet är att framhäva den gamla fabriken som kulturell mötesplats.

Den tillkommande bebyggelsen delas upp i två områden: Kvartersstaden och Verkstaden.
Fasader, Optimusvägen

Kvartersstaden

De två delarna av Optimus-området har olika förutsättningar och skiljer sig i stadsbyggnadsstruktur och gestaltning. I den södra delen av området, kallad Kvartersstaden, föreslås fyra traditionella bostadskvarter med innergårdar. Här går en bredare lokalgata från Folkparksområdet i öst till Å-stråket i väst som är kantad av träd, parkeringsfickor och förgårdsmark. Kvarteren är uppdelade i mindre delar med husvolymer som varierar i material och kulör.  De markerade hörnhusen har sadeltak och accentuerade gavlar mot gatan. Mellan hörnhusen är fasadlivet i regel tillbakadraget med förgårdsmark framför. Länkhusen föreslås ha sadeltak och möjlighet till indragna kungsvåningar och gröna tak mot lokalgatorna.

Förgårdsmark och bottenvåningar: Kvartersstaden

Verkstaden

Två bostadskvarter ingår i den del av området som kallas Verkstaden. Här är husen utformade som längor eller flyglar kring öppna gårdar med breda gavelmotiv som knyter an till Optimushusets formspråk. Husvolymerna riktar sig mot de tillkommande offentliga platserna och stråken som utgår från den gamla fabriken. Optimushuset blir navet i området med sociala och rekreativa funktioner. Husen i Verkstaden föreslås få en robust och sober karaktär som anspelar på platsens industriella arv.

Typfasad, Verkstaden
Förgårdsmark och bottenvåningar: Verkstaden

Nya gröna mötesplatser

Inom Optimusområdet skapas nya gröna platser och befintliga stråk förstärks. Hela området längs järnvägen är utpekat i översiktsplanen som ett område med bristande grönstruktur. Utveckling av gröna värden har därför hög prioritet, både för vistelsekvaliteter, ekosystemtjänster och dagvattenhantering. I stråket längs Väsbyån finns områdets i dagsläget största naturvärden. Stråkets befintliga värden bevaras i områdets norra delar, och utvecklas vid de nya kvarteren i söder med nya planteringar och sittplatser. Å-rummet är ett stråk för rörelse med promenader, löpträning och cykel och har regional betydelse som del av Upplevelsestråket: En promenadsslinga genom hela kommunen, uppdelad i tolv etapper och med en total längd av drygt 40 kilometer.

Å-rummet, visionsbild.

Det största tillskottet av gröna och offentliga ytor skapas runt Optimushuset. Platsen utformas med fokus på sociala och gröna värden för både boende och besökande och kan ge plats till aktiviteter som en förlängning av husets program, t.ex uteserveringar, samlingsplatser för evenemang och tillfälliga utställningar. Söder om Optimushuset skapas en större yta i soligt läge, vilken föreslås utformas som ett parktorg. En gräsyta för lek och picknick kantas av trädrader och klippta häckar.

Visionsbild av platsen söder om Optimushuset

Summering

En inre oas
Genom att låta den nya bebyggelsen mot spåret agera “bullerskärm” skapas ett lugnt inre parkrum som fungerar som områdets lungor - en rekreativ grön oas för de boende och verksamma i området likväl som för hela Upplands Väsby. En plats anpassad för barn, ungdomar och äldre som rymmer lek- och mötesplatser, utrymme för spontanidrott och kulturupplevelser.

Varsam anpassning
Den tillkommande bebyggelsen samspelar med den befintliga gestaltningen i program och skala samtidigt som den bildar en ny årsring i staden.

Kulturnav
Ambitionen har varit att lyfta fram Optimusfabriken som områdets självklara hjärta med ny förskola, kulturcentrum och bibliotek. Därför utgår också den nya strukturen från dess axlar. Vi har velat stärka de befintliga riktningarna i området och på så sätt skapa en lättorienterad, trygg och tillgänglig stadsdel.  

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer i vår integritetspolicy.

Acceptera