Odenplan

Från refug till levande stadstorg


Vad vi ville uppnå

Stadsarena

Torget ska fungera som ett flexibelt öppet stadsrum för olika typer av aktiviteter såsom torghandel och spontana sammankomster.

Sidoställda band

Funktionsbyggnader placeras längst med torgets kanter vilket genererar ett centralt och öppet rum på torget.

Orienterbarhet och tillgänglighet

Byte mellan olika färdmedel ska kunna ske utan hinder. Tydliga siktlinjer mellan orienteringspunkter och visuella samband mellan olika stadsrum såsom mellan Gustav Vasa kyrka och Stadsbiblioteket.

Situationsplan

Fler projekt