Odenplan

Återbrukat torg för nya resemönster

På grund av bygget av Citybanan krävdes en ny utformning av Odenplan. Förändringen innebar en dramatisk ökning av antalet människor som rör sig över torget och nya behov uppstod. Kod Arkitekter fick uppdraget att organisera platsen.

Uppdrag
Utformning av Odenplan efter Citybanans tillkomst. Organisation av torget, markplanering och utformning av cykelgaragets entré. Entrébyggnaden till tunnelbanestationen har ritats av 3XN.

Plats
Odenplan, Stockholm

Kontaktperson
Sanna Hederus och Lukas Narvaja

Beställare
Exploaterings-och trafikkontoret i Stockholm

Status
Färdigställes när arbetet med citybanan är klart

Citybanans tillkomst skulle medföra en stor ökning av folkströmmarna vid Odenplan och bygget av banan krävde att träd försvann och torget grävdes upp. Vårt uppdrag handlade om organiseringen av platsen, att utforma det restaurerade torget och placera byggnader och nya träd. Utformningen av entrébyggnaden har inte ingått i vårt uppdrag och på grund av planeringen av nya tunnelbanan har torget inte färdigställts med restaurangbyggnad och trädplantering.

Ett levande stadstorg för trygghet, orienterbarhet, flexibilitet

De ökade folkströmmarna krävde ett lättorienterat luftigt stadstorg där trafikbyten kan ske utan hinder. Vårt förslag var att skapa ett levande torg med plats för både uteservering och torghandel såväl som det stora antalet resenärer och framtida busslinjer. I upplevelsen av stadsrummet var det viktigt att öka kontakten mellan torget och Gustav Vasa kyrka och stärka axeln till Stadsbiblioteket. Utmaningen att klara flödena av människor och samtidigt ge plats för torglivet gjorde byggnadernas placering och storlek central. Genom att placera byggnader och funktioner längs med torgets sidor kunde en öppen torgplats skapas, med förutsättningar för möten och tillfälliga aktiviteter. Vårt förslag föregicks av noggranna analyser av rörelser och nyttjande av torget. Siktlinjer för trygghet och orientering och funktion prioriterades.

Återbruk och förändring

Befintlig torgbeläggning i granit återanvändes och kompletterades med ett band av vit marmor längs torgets kanter. Sippans kiosk som funnits på platsen sedan 50-talet planeras att återuppföras på platsen och nya träd ska ersätta de som inte kunde stå kvar då citybanan byggdes. Nya behov såsom cykelparkeringsgarage har tillkommit. Torget ska tåla framtida förändringar genom robusta material och en enkel organisation

Gustav Vasa kyrka i fonden för platsen

En viktig tanke med utformningen och placeringen var att skapa visuell kontakt med en av platsens viktigaste kvaliteter: Gustav Vasa kyrka. Funktionsbyggnaderna är därför låga och med en nedtonad karaktär. Vår tanke var att de skulle kännas som en integrerad del av torgytan, nästan som om de uppstått ur marken. Byggnaderna skulle serva torglivet och omgivningarna, och därför inte stjäla plats eller uppmärksamhet.

Vision: Ett utvidgat Odenplan där torget förlängs över Upplandsgatan, Öppnar stråket mellan kyrkan och Stadsbiblioteket.

Vision: Tydliga enréer till kommunikation och galleria, som förbinds med ett öppet stort rum under torget.

Organisation av torget

Situationsplan

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer i vår integritetspolicy.

Acceptera