Trädgården

Grönska och omsorg i Roslags-Näsby

En ny stadsdel ska uppföras i Roslags-Näsby i Täby kommun, med hållbarhet och nyskapande arkitektur som en del av visionen. “Trädgården” är Kods bidrag, ett kvarter som förenar vårdboende och förskola i ett koncept som vi har utvecklat tillsammans med Svenska Stadsbyggen, och som har anpassats efter platsen i Västra Roslags-Näsby.

Uppdrag
Vårdboende och förskola

Plats
Västra Roslags-Näsby

Beställare
Svenska Stadsbyggen

Status
Systemhandling

Storlek
10 000 m2 BTA

Kontaktperson
Åsa Kallstenius

Projektets centrala idé är att gemensamma utrymmen i form av lokaler, gård och takterrasser för vårdboende och förskola kan ge hälsofrämjande effekter för både äldre och yngre. De möjliggör möten över generationsgränserna och en aktiv och social vardag. Samnyttjandet av gården och takterrasserna ska anpassas utifrån verksamheternas respektive behov, och föregås av en analys för att hitta en användning som främjar synergieffekter.

Fasadutsnitt

I gestaltningen ligger fokus på att skapa en mänsklig och trivsam miljö. Fasaderna kläs med trä i flera variationer mot både gård och gata. Med “Gröna länkar” – klätterväxter som letar sig upp längs växtvajrar mellan mark och tak – vill vi ge variation åt fasaden och samtidigt bidra till den biologiska mångfalden. De gröna länkarna förstärker även byggnadens vertikala indelning, som refererar till stadens skala och ger en rytm till gaturummet.

För att kvarteret ska möta den angränsande villabebyggelsen på ett varsamt sätt har vi föreslagit gårdsbodar och staket mot Smedjevägen, som bryter ner skalan och tar upp marknivåerna. Vi vill även att projektet ska bidra till ett levande gaturum, med en hörnlokal med stora glaspartier mot huvudgatan. Sammantaget ska Trädgården erbjuda en trygg, kreativ och stimulerande miljö för alla, oavsett ålder.

Summering

Grönt i fokus
Optimalt solläge för både gård och takterrasser. Spaljéer, pergola och skärmtak delar in gård- och terrasser i mindre rumsligheter för en rik variation av grönska och upplevelser.

Möten över generationer
Gemensamma inre- och yttre rum skapar möten över generationsgränserna och sociala- och hälsofrämjande effekter för både äldre och yngre.

Lätt att leva hållbart
Cykelparkeringar, goda odlingsmöjligheter, en grön gård som stimulerar till aktivitet och medverkar till viktiga ekosystemtjänster.

Materialpalett

Situationsplan

Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Läs mer i vår integritetspolicy.

Acceptera