Kod Utveckling


Kod Arkitekters ambition är att kontinuerligt utvecklas och verka för ett hållbart samhälle. Inom en del av kontoret vi kallar för Kod Utveckling initierar och driver vi egna utvecklingsprojekt, för att hitta nya lösningar på samhällsutmaningar kopplade till stad, landskap och boende. Utvecklingsprojekten handlar till stor del om att tänka om och tänka nytt – för att uppnå det sker arbetet ofta tvärvetenskapligt och i samverkan med andra aktörer. Verksamheten drivs parallellt med kontorets andra projekt och flera av utvecklingsprojekten har fått finansiellt stöd, bland annat från Boverket och Vinnova.

Ett urval av våra utvecklingsprojekt

500k

500k handlar om hur 500 000 nya hem kan skapas i Sveriges villaområden – genom att öka möjligheterna för villaägare att dela sina hem, hus och trädgårdar. Med en uppdatering av detaljplaner i småhusområden som möjliggör många små civila initiativ kan utvecklingen av villastaden bemöta flera viktiga samhällsutmaningar samtidigt; klimatmål, bostadsmål och mål om social hållbarhet. 500k drivs i samarbete med Theory Into Practice och projektet har fått stöd från Boverket och Vinnova, visats på ArkDes bostadsutställning Bo.Nu.Då och fått hedersomnämnande i Nödvändighetens Arkitektur, en internationell triennal för hållbart samhällsbyggande på Virserums konsthall. Läs mer om projektet här.

Elastiska Hem

I innovationsprojektet Elastiska Hem utvecklas en tjänst för nya boendeformer som underlättar för boende som vill leva mer resurssparande, delande och inkluderande. Tre prototyper ska tas fram, som kombinerar digitalisering och ny teknik med social och rumslig organisering. Syftet är att effektivisera ytanvändning, återvinning och delning av varor och tjänster över tid – och att sänka tröskeln in på bostadsmarknaden. Projektet har fått stöd av Vinnova och drivs i samarbete med 21 parter. Läs mer här.

Resilienta villastäder

Gröna ytor i en stad fyller många viktiga och oersättliga funktioner för samhället. Resilienta villastäder syftar till att undersöka och föreslå lösningar på hur offentlig och privat sektor kan samarbeta med husägare för att säkra klimatanpassning och vidareutveckla ekosystemtjänster i villastaden. Projektet drivs i samarbete med Albaeco och har resulterat i en rapport där vi identifierar en rad potentiella åtgärder, bland annat lagändringar och ändringar i beskattning och försäkringar, men också initiativ för samverkan och kunskapsutbyte mellan kommuner och villaägare. Mer info och den fullständiga rapporten finns här.

Kod håller låda - kontorets tvärvetenskapliga seminariekvällar

Kod Arkitekter vill bidra till en levande diskussion om arkitektur, samhällsfrågor och hållbar stadsutveckling. Vid återkommande tillfällen bjuder vi in till Kod håller låda; tvärvetenskapliga seminariekvällar där företrädare från olika professioner kan mötas och utväxla erfarenheter och kunskap.

Initiativtagare är Kods tidigare medarbetare Andrea Brandén, som tilldelades utmärkelsen Årets rookie på Arkitekturgalan 2016 med motiveringen:

”För att med initiativförmåga och engagemang möjliggjort en plattform för tvärvetenskapliga möten och kunskapsutbyten kring arkitektur- och stadsutvecklingsfrågor i form av seminariekvällarna Kod håller låda”.

Vill du hålla koll på kommande ”Kod håller låda”? Följ Kod Arkitekter på Facebook.